Menu Główne

Lębork, dnia 05 listopada 2018 roku

 

POROTOKÓŁ O OGŁOSZENIU ZAMÓWIENIA

NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Nr 6.RPO WP.ZPZ.2018

(o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

I.   NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:

Powiat Lęborski

  1. Czołgistów 5

NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:          

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku                    

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  2. Przedmiot zamówienia: Usługa - konsultacje i poradnictwo specjalistyczne - psychiatryczne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich opiekunów zastępczych - z terenu Powiatu Lęborskiego, w ramach projektu pt. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
  3. CPV:

85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

III. W dniu 15.10.2018 roku zostało upublicznione ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Nr 6.RPO WP.ZPZ.2018:

  • strona www.pcprlebork.pl
  • tablica ogłoszeń PCPR
  • strona Bazy Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnoci.funduszeeuropejskie.gov.pl).
  1. W terminie do dnia 25.10.2018 roku do godz. 24.00 do tut. jednostki wpłynęły następujące oferty – tabela w załączeniu
  2. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie - zostanie udzielone:

Praktyka Lekarska Specjalistyczna Anna Drozd

Starogard Gdański

Cena za jedną godzinę (zegarową) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego wsparcia – psychiatrycznego (brutto wraz z pochodnymi, z VAT:

350,00zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt 00/100)


Lębork, dnia 15 października 2018 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 6.RPO WP.ZPZ.2018

O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów
NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138 o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
3. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia: Usługa - konsultacje i poradnictwo specjalistyczne - psychiatryczne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich opiekunów zastępczych - z terenu Powiatu Lęborskiego, w ramach projektu pt. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
2. CPV:
85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne
3. Szczegółowy opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
1. świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu konsultacji i poradnictwa specjalistycznego - lekarza psychiatry - dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka lub placówkach opiekuńczo - wychowawczych) i ich opiekunów zastępczych - skierowanych przez Zamawiającego;
2. diagnostyka, poradnictwo specjalistyczne oraz leczenie (według postawionej diagnozy), a także, w razie potrzeby – wydanie zaświadczenia, opinii;
3. w razie konieczności, wdrożenie leczenia psychiatrycznego oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie;
4. przewiduje się realizację usługi – średnio jeden raz na dwa miesiące, jednorazowo średnio przez 6 godzin zegarowych, od 01.01.2019 roku do 15.12.2020 roku;
5. planuje się łącznie 72 godziny zegarowe realizacji zadania, w tym 36 godziny w 2019 roku i 36 godziny w 2020 roku;
6. Zamawiający zamierza zlecić wykonanie zadania dwóm lekarzom.
7. konsultacje i poradnictwo lekarza psychiatry, będzie odbywało się
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w siedzibie PCPR ul. Czołgistów 5 lub w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny na terenie Lęborka);
8. dokładne daty i godziny poradnictwa i konsultacji Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami zadania oraz opiekunami;
9. konsultacje i poradnictwo psychiatryczne będą prowadzone dla osób skierowanych przez Zamawiającego (Zamawiający wyda indywidualne skierowania dla małoletniego w formie pisemnej i przekaże je bezpośrednio, drogą elektroniczną, faksem lub pocztą do Wykonawcy) lub opiekunowi zastępczemu do okazania osobie bezpośrednio wykonującej zadanie;
10. Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania własnej pracy listami obecności (z własnoręcznymi podpisami osoby bezpośrednio wykonującymi zadanie, podpisami opiekuna zastępczego, ze wskazaniem osoby, której udzielono poradnictwa, konsultacji, porady lekarskiej);
11. zaangażowanie osoby bezpośrednio wykonującej zadanie w projekcie nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich jej powierzonych zadań, a łączne jej zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie;
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zamawiającego – zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin świadczonej usługi, na wniosek i uzasadnienie – opiekuna zastępczego, osoby bezpośrednio wykonującej zadanie, po konsultacji z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej lub pedagogiem współpracującym z rodziną i za zgodą Zamawiającego; zmiana ta – udzielenia zamówienia w tym samym zakresie w większej ich ilości - wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej, w terminach uzgodnionych z Wykonawcą;

Załączniki:
Pobierz (ogloszenie-lekarz psychiatra-2-15.10.2018-doc.doc)ogłoszenie wraz załącznikami[ogłoszenie wraz załącznikami]377 Kb
Pobierz (protokół-05.11.2018.doc)protokół o ogłoszeniu zamówienia[protokół o ogłoszeniu zamówienia]164 Kb