Menu Główne

Lębork, dnia 8 stycznia 2019 roku


POROTOKÓŁ O OGŁOSZENIU ZAMÓWIENIA
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 22.RPO WP.ZPZ.2018


(o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
NIP: 841-16-09-072
ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Usługa – wsparcie edukacyjne małoletnich przebywających w pieczy zastępczej – korepetycje z języka angielskiego, języka niemieckiego
i matematyki dla uczestników projektu pt. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych:
Zadanie 1 – korepetycje z języka angielskiego,
Zadanie 2 – korepetycje z języka niemieckiego,
Zadanie 3 – korepetycje z matematyki,
Zadanie 4 – korepetycje z matematyki.
2. CPV:
80.00.00.00-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
80.11.00.00-5 – usługi szkolnictwa podstawowego
III. W dniu 20.12.2018 roku zostało upublicznione ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Nr 22.RPO WP.ZPZ.2018:
 strona www.pcprlebork.pl
 tablica ogłoszeń PCPR
 strona Bazy Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnoci.funduszeeuropejskie.gov.pl).
IV. W terminie do dnia 04.01.2019 roku do godz. 24.00 wpłynęły do tut. jednostki następujące oferty (tabela w załączeniu):
V. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie:
zostanie udzielone:
Zadanie 1 – korepetycje z języka angielskiego:
Centrum Języka Angielskiego AMARO
Wsparcie edukacyjne – zajęcia z języka angielskiego – korepetycje dla 2os.
Cena za jedną godzinę dydaktyczną korepetycji z języka angielskiego (brutto wraz z pochodnymi, z VAT): 70,00 zł, słownie złotych: siedemdziesiąt 00/100;
Zadanie 2 – korepetycje z języka niemieckiego:
Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka, Białystok
Cena za jedną godzinę dydaktyczną korepetycji z języka niemieckiego
(brutto wraz z pochodnymi, z VAT):
79,00 zł, słownie złotych: siedemdziesiąt dziewięć 00/100;

Zadanie 3 – korepetycje z matematyki – zamówienie nie zostanie udzielone – brak ofert
Zadanie 4 – korepetycje z matematyki – zamówienie nie zostanie udzielone – brak ofert

VI. UZASADNIENIE:
Wyżej wymieniona oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu, są kompletne, otrzymały największą ilość punktów. W zadaniach 3 i 4 nie otrzymano ofert.
Sporządziła: Bogusława Lis-Zielińska


Lębork, dnia 19 grudnia 2018 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 22.RPO WP.ZPZ.2018

O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138 o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
3. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiot zamówienia: Usługa – wsparcie edukacyjne małoletnich przebywających w pieczy zastępczej – korepetycje z języka angielskiego, języka niemieckiego
i matematyki dla uczestników projektu pt. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych:
Zadanie 1 – korepetycje z języka angielskiego,
Zadanie 2 – korepetycje z języka niemieckiego,
Zadanie 3 – korepetycje z matematyki,
Zadanie 4 – korepetycje z matematyki.
2. CPV:
80.00.00.00-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
80.11.00.00-5 – usługi szkolnictwa podstawowego

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie-zad.7-22-korepetycjePO-W.doc)ogłoszenie wraz załącznikami[ogłoszenie wraz załącznikami]415 Kb
Pobierz (protokół-08.01.2019-zad.7-22-korepetycjePO-W.doc)protokół do ogłoszenia[protokół do ogłoszenia]176 Kb