Menu Główne

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00, RPPM.06.02.02-22-0048/20-01

Lębork, dnia 07.12.2020r.

POROTOKÓŁ O OGŁOSZENIU ZAMÓWIENIA

-ponowny, po odstąpieniu Wykonawcy z realizacji zamówienia

 

I.    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nabywca:

Powiat Lęborski

Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP: 841-16-09-072

Odbiorca:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP: 841-15-17-507

II.             Przedmiot zamówienia:

wykonanie, wydruk i dostawę informatorów-kolorowanek w kampanii społecznej O RODZICIELSTWIE ZASTĘPCZYM

III.           W dniu 25.11.2020 roku zostało upublicznione zapytanie ofertowe/ogłoszenie na wykonanie, wydruk
i dostawę informatorów-kolorowanek w kampanii społecznej O RODZICIELSTWIE ZASTĘPCZYM

-  strona internetowa: www.pcprlebork.pl

- tablica ogłoszeń PCPR

- strona internetowa: pcpr_lebork.bip.gov.pl

IV.           W terminie do dnia 03.12.2020 roku wpłynęły do tut. jednostki następujące oferty:

(tabela w załączeniu)

Wykonawca, który otrzymał najwyższą ilość punktów, nie potwierdził realizacji zamówienia. W związku
z powyższym zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyskał jako drugi najwyższą ilość punktów wedle wyznaczonego kryterium.

V.            W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie - zostanie udzielone:

2/8

POLIDRUK

Alina Pyrka

Bonin

76-009

Łączna cena brutto za 300szt. – 1.029,00zł

VI.          UZASADNIENIE:

Wyżej wymieniona oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest kompletna, jako druga otrzymała największą ilość punktów.

Sporządziła: Skrzypek Agata

 

Bogusława Lis-Zielińska

Kierownik Powiatowego Centrum    Pomocy Rodzinie w Lęborku 

 

______________________________________________________________________________________________________

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00, RPPM.06.02.02-22-0048/20-01

Lębork, dnia 04.12.2020r.

POROTOKÓŁ O OGŁOSZENIU ZAMÓWIENIA

 

 

I.    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nabywca:

Powiat Lęborski

Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP: 841-16-09-072

Odbiorca:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP: 841-15-17-507

 

II.            Przedmiot zamówienia:

wykonanie, wydruk i dostawę informatorów-kolorowanek w kampanii społecznej O RODZICIELSTWIE ZASTĘPCZYM

III.           W dniu 25.11.2020 roku zostało upublicznione zapytanie ofertowe/ogłoszenie na wykonanie, wydruk
i dostawę informatorów-kolorowanek w kampanii społecznej O RODZICIELSTWIE ZASTĘPCZYM

-         strona internetowa: www.pcprlebork.pl

 • - tablica ogłoszeń PCPR
 • - strona internetowa: pcpr_lebork.bip.gov.pl

IV.           W terminie do dnia 03.12.2020 roku wpłynęły do tut. jednostki następujące oferty:

 tabela w załączeniu

V.            W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie - zostanie udzielone:

1/8

ONSTUDIO
Sp. z o.o.

Olsztyn

10-691

Łączna cena brutto za 300szt. – 600,00zł

VI.          UZASADNIENIE:

Wyżej wymieniona oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest kompletna, otrzymała największą ilość punktów.

Sporządziła: Skrzypek Agata

 

Bogusława Lis-Zielińska

Kierownik Powiatowego Centrum  

  Pomocy Rodzinie w Lęborku 

 

_______________________________________________________________________________________________________

Lębork, dnia 26 listopada 2020 roku  

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00

ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE

ZAMAWIAJĄCY:

Nabywca:

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP: 841-16-09-072

Odbiorca:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP: 841-15-17-507.

 • opis przedmiotu zamówienia:

wykonanie, wydruk i dostawę informatorów-kolorowanek w kampanii społecznej O RODZICIELSTWIE ZASTĘPCZYM (według wytycznych w załączeniu)

- format min. A5, orientacja pozioma

- okładka twarda, gramatura 250, - dotyczy przód i tył – łącznie 2 kartki- 4 strony

- wnętrze – 4 kartki, gramatura 80, - 8 stron, tj. 8 obrazków do pokolorowania,

- wydruk dwustronny

- sztuk. 300

- KOSZTY DOSTAWY PONOSI WYKONAWCA (NA ADRES: UL. Czołgistów 5,

84-300 Lębork)

- PŁATNOŚĆ – PRZELEWEM (10% PRZEDPŁATA I 90% PO ZREALIZOWANIU ZAMÓWIENIA)

 • warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia publicznego oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia – o ile warunki zostały przez Zamawiającego ustanowione:

– NIE DOTYCZY

 • kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz o sposobie przyznawania punktacji za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej:

CENA 100%

 • termin składania ofert:

03.12.2020 ROKU

 • termin realizacji zamówienia:

DO 15.12.2020 ROKU

 • informację na temat podstaw do wykluczenia wykonawców z procedury udzielenia zamówienia publicznego (informację na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych)

NIE DOTYCZY

 • określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia – o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy:

- ZMNIEJSZENIE LUB ZWIĘKSZENIE ILOŚCI ZAMÓWIENIA W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA – ZMIANA MAKSYMALNIE O 50% WSKAZANEJ W PKT. 1 ZAPYTANIA

- TERMIN REALIZACJI (DOSTAWY) – MAKSYMALNIE DO 28.12.2020 ROKU

 • informację o możliwości składania ofert częściowych – o ile Zamawiający przewidział taką możliwość:

NIE DOTYCZY

 • termin na składanie ofert: (powinien uwzględniać czas niezbędny na sporządzenie i złożenie oferty, przy czym nie powinien być on krótszy niż 7 dni od dnia wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego w rozumieniu ust. 3-5 dla zamówień na dostawy i usługi oraz nie powinien być krótszy niż 14 dni od dnia wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego w rozumieniu ust. 3-5 dla zamówień na roboty budowlane)

OFERTA WG WZORU:

OFERTA NA:

wykonanie, wydruk i dostawę informatorów-kolorowanek

w kampanii społecznej O RODZICIELSTWIE ZASTĘPCZYM

CENA NETTO ZA 1 SZTUKĘ

 

 

CENA BRUTTO ZA 1 SZTUKĘ

 

 

ŁĄCZNA CENA ZA 300 SZT. (BRUTTO)

 

 

UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

 

 

 

 

 

 

DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY

(W TYM TELEFON I E-MAIL):

 

 

 

 

 

DANE WYKONAWCY DO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA:

 

 

 

 

PODPIS, PIECZĄTKA WYKONAWCY: