Projekt pn. Wsparcie Postępu – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2018r.-31.12.2020r.

nr RPPM.06.02.02-22-0049/17-00 RPPM.06.02.02-22-0049/17-01

Lębork, dnia 24 września 2018 roku

 

POROTOKÓŁ O OGŁOSZENIU ZAMÓWIENIA

NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Nr 1.RPO WP.ZPZ.2018

(o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

I.   NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:

Powiat Lęborski

 1. Czołgistów 5

NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:          

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku                    

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiot zamówienia: Usługa przeprowadzenia i sporządzenia diagnoz psychofizycznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej na ternie Powiatu Lęborskiego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 998, z późn. zm.) w ramach projektu pt. „Wsparcie Podstępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
 3. CPV:

85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

III. W dniu 14.09.2018 roku zostało upublicznione ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Nr 1.RPO WP.ZPZ.2018:

 • strona www.pcprlebork.pl
 • tablica ogłoszeń PCPR
 • strona Bazy Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnoci.funduszeeuropejskie.gov.pl).
 1. W terminie do dnia 24.09.2018 roku do godz. 10.00 wpłynęły do tut. jednostki następujące oferty (tabela w załączeniu):
 2. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie:

zostanie udzielone:

Joanna Główczewska, Lębork

Agnieszka Pietrzyk, Krępa Kaszubska

Cena (brutto wraz z pochodnymi, z VAT) za jedną diagnozę: 360,00zł (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt 00/100)

 1. UZASADNIENIE:

Wyżej wymieniona oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest kompletna, otrzymała największą ilość punktów.

Sporządziła: Bogusława Lis-Zielińska

Zdzisław Korda

Kierownik PCPR w Lęborku


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lębork, dnia 11 września 2018 roku

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Nr 1.RPO WP.ZPZ.2018

 

O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I.          NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski, Czołgistów 5

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:      

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku             

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:

 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138 o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
 3. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiot zamówienia: Usługa przeprowadzenia i sporządzenia diagnoz psychofizycznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej na ternie Powiatu Lęborskiego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 998, z późn. zm.) w ramach projektu pt. „Wsparcie Podstępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
 2. CPV:

85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

 • świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu przez psychologa i pedagoga diagnoz psychofizycznych i sytuacji środowiskowo-rodzinnej dziecka przyjmowanego lub przebywającego w pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych) skierowanych przez Zamawiającego,
 • diagnozy sporządzane będą dla małoletnich w wieku od urodzenia do 18 roku życia,
 • przewiduje się przeprowadzenie 10 diagnoz w 2018 roku i po 20 diagnoz w 2019 roku i 2020 roku,
 • Zamawiający przewiduje, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia ilości przeprowadzenia diagnoz, możliwe będzie udzielenie zamówienia w tym zakresie w większej ich ilości. Zmiana ta może wystąpić przy zachowaniu wysokości ceny jednostkowej bez zmian i w terminach uzgodnionych z Wykonawcą,
 • usługa realizowana zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 998, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku, nr 292, 1720),
 • w diagnozie uwzględnia się:
  1. Dane dziecka.
  2. Źródła informacji, zastosowane metody diagnostyczne.
  3. Informacje nt. aktualnej sytuacji życiowej (rodzinnej i prawnej) dziecka .
  4. Analizę:
 • mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym;
 • przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka;
 • relacji dziecka z jego najbliższymi (otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka);
 • rozwoju dziecka (rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego).
  1. Odpowiednio do wieku, rozwoju i doświadczeń dziecka, wskazania dotyczące:
 • dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem;
 • przeprowadzenia specjalistycznych diagnoz, kunsultacji lub poradnictwa;
 • kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych oraz zapewnienia rozwoju uzdolnień i zainteresowań;
 • programu terapeutycznego, udziału dziecka w terapii;
 • pracy z rodziną dziecka, w tym kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi;
 • przeprowadzenia diagnoz psychospołecznych rodziny;
 • pracy przygotowującej dziecko do jego powrotu do rodziny własnej lub jeżeli nie jest to możliwe do procesu przysposobienia, umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub przygotowania dziecka do usamodzielnienia;
 • wskazanie osób sporządzających diagnozę (zespołu diagnostycznego) - psychologa i pedagoga z oznaczeniem autora poszczególnych jej części;
 • datę, miejsce i podpisy osób sporządzających diagnozę.
 • wydanie diagnozy poprzedzone będzie spotkaniem diagnostycznym, trwającym łącznie minimum 2 godziny dydaktyczne, prowadzonym przez osoby je sporządzające z małoletnim/ą i jego opiekunem/ami, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w siedzibie PCPR ul. Czołgistów 5, Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny na terenie Lęborka lub miejscu zamieszkania/pobytu małoletniego w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej),
 • diagnozy zostaną przedłożone Zamawiającemu w terminie do 21 dni od wydania indywidualnych skierowań małoletnich przez Zamawiającego (Zamawiający wyda indywidualne skierowana małoletniego na diagnozę w formie pisemnej i przekaże je bezpośrednio, drogą elektroniczną, faksem lub pocztą do Wykonawcy),
 • osoby przygotowujące diagnozy zobowiązane są do udziału, przynajmniej w pierwszym po dokonaniu diagnozy, posiedzeniu dotyczącym oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej (Zamawiający zaprosi osoby sporządzające diagnozy na posiedzenie zespołu dokonującego oceny sytuacji dziecka w formie pisemnej w terminie minimum 14 dni przed jego zwołaniem, podając jego miejsce, termin),
 • osoby sporządzające diagnozy zobowiązane są do współpracy z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, pedagogiem i innymi pracownikami Zamawiającego w zakresie przeprowadzania, sporządzania i wydania diagnoz, a także uzgadniania indywidualnych ścieżek reintegracji (IŚR) uczestników w/w projektu,
 • Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje i przekazuje Zamawiającemu:
 1. diagnozę – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
 2. listy obecności – potwierdzające odbycie spotkań diagnostycznych, ze wskazaniem wszystkich obecnych osób, z podpisem: osób przeprowadzających diagnozę oraz opiekuna małoletniego,
 3. rachunek lub fakturę po przeprowadzeniu, sporządzeniu i przedłożeniu diagnozy, składany nie częściej niż raz w miesiącu,
 4. do każdego rachunku/faktury Wykonawca załącza protokół zdawczo-odbiorczy realizacji zdania ze wskazaniem: imienia i nazwiska małoletniego, terminu i czasu trwania spotkania diagnostycznego, daty sporządzenia diagnozy, daty przedłożenia diagnozy Zamawiającemu,
 5. dla każdej z osób realizujących zadanie - protokół odbioru ewidencji godzin i zadań (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych
  i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego,
  w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków,
  o których mowa powyżej Zleceniodawca ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Zleceniobiorcy
  do projektu.
 • Okres realizacji: Usługa świadczona będzie w okresie od 01.11.2018 roku do 15.12.2020 roku w uzgodnionych z Zamawiającym i uczestnikami/uczestniczkami terminach z tym, że w 2018 roku Zamawiający planuje przeprowadzenie 10 diagnoz - wskazuje się następujące terminy przeprowadzania zaplanowanych spotkań diagnostycznych: 06.11.2018r. godz. 16.00 – 1os., 09.11.2018r. godz. 16.00 – 1os., 13.11.2018r. godz. 15.00 – 1os., 15.11.2018r. godz. 15.00 – 1os., 20.11.2018r. godz. 13.00 – 1os., 20.11.2018r. godz. 15.00 – 1os., 22.11.2018r. godz. 13.00 – 1os., 27.11.2018r. godz. 16.00 – 1os., 29.11.2018r. godz. 13.00 – 1os., 04.12.2018r. godz. 15.00 – 1os. Terminy i godziny spotkań dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez uczestników/czek projektu – małoletnich dla których sporządzane będą diagnozy oraz ich opiekunów.
 • Cele projektu: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych:
 • Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów.
 • Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane.
 • Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej.
 • Adresaci: Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany jest m.in. do osób małoletnich i pozostających po osiągnięciu pełnoletności - przebywających w pieczy zastępczej w wieku 0-25 r.ż z Powiatu Lęborskiego oraz opiekunów zastępczych i rodziców naturalnych.
 • Zamawiający informuje, iż zadania realizowane w ramach projektu podlegają ewaluacji. Wśród uczestników i uczestniczek projektu zostaną dwukrotnie przeprowadzone ankiety monitoringu zbadania efektywności oddziaływania realizowanych zadań. Ankiety wejścia - przeprowadzone wśród uczestników projektu w momencie jego rozpoczęcia poradnictwa oraz Ankiety wyjścia w momencie zakończenia udziału w projekcie. Ankiety odnosić się będą do założeń i rezultatów określonych w projekcie i wartości merytorycznej. Dodatkowo w ankiecie wyjściowej – znajdować się będą pytania otwarte dla uczestników/uczestniczek, umożliwiające im ocenę, które z elementów projektu były przydatne oraz w jakim stopniu projekt wpłynął na zmianę sytuacji życiowej oraz określi poziom zadowolenia z udziału w projekcie itd.
 • Wykonawca zobowiązuje się poinformować uczestników projektu o fakcie, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wszystkie dokumenty i pomieszczenia, w którym prowadzone będą zajęcia powinny być oznaczone logotypami Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. Oferta wraz z załącznikami musi być dostarczona także w formie pisemnej.
 3. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów świadczenia usług.
 4. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
 5. Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji realizowanych zajęć.

PO WYKONANIU USŁUGI WYKONAWCY ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE: Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma kwotę z tytułu faktycznego przeprowadzenia, sporządzenia i przedłożenia diagnozy, w wysokości zgodnie z zawartą umową (kwota brutto wraz z pochodnymi), w terminie 14 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej rachunku/faktury oraz wymaganej dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia: rachunku/faktury, diagnozy, listy obecności, zdjęć (z oznaczeniem pomieszczeń) oraz protokołów zdawczo-odbiorczych realizacji zdania i protokołów odbioru ewidencji godzin i zadań.

 

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO:

 • bieżącego monitorowania obecności uczestników w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie,
 • sporządzenia dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań – minimum 5 zdjęć ze spotkań,
 • odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów
  z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz
  z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów,
 • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników podczas spotkań,
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
 • Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Prowadzący zostanie oceniony przez uczestników projektu na koniec realizacji zadania,
 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników lub uczestniczki podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca przedłoży Zamawiającemu rzadziej niż raz na kwartał i nie częściej niż raz w miesiącu: diagnozy, listy obecności, zdjęcia (z oznaczeniem pomieszczeń) oraz protokoły zdawczo-odbiorcze z realizacji zdania, protokoły odbioru ewidencji godzin i zadań, a także rachunek/fakturę.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
 4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Diagnozy mogą być przeprowadzane i sporządzane wyłącznie przez: kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje z uwzględnieniem poniższych wymogów. Wymagane jest, aby w skład zespołu diagnostycznego wchodzili: psycholog i pedagog.

 •           Psycholog:
 • dyplom magistra psychologii,
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dzieckiem i młodzieżą,
 • przeprowadzenie i sporządzenie minimum 10 diagnoz z zakresu rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży,
 • doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 • doświadczenie w realizacji zadań w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej (prowadzenie zajęć w ramach minimum 3 projektów).
 • Pedagog:
 • tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna,
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dzieckiem i młodzieżą,
 • przeprowadzenie i sporządzenie minimum 10 diagnoz z zakresu rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży,
 • doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 • doświadczenie w realizacji zadań w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej (prowadzenie zajęć w ramach minimum 3 projektów).

Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:

 • oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - załącznik nr 2,
 • wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe: dyplomy, referencje, świadectwa pracy lub oświadczenia pracodawców (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). Wykonawca podaje w ofercie jednego psychologia i jednego pedagoga, którzy będą wykonywać zadanie jako zespół diagnostyczny. Ponadto załącznik nr 3a składają Wykonawcy na potwierdzenie dysponowania wskazanymi w ofercie osobami bezpośrednio realizującymi zadania. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń wg innego wzoru, jednak ich treść powinna wskazywać na oddanie do dyspozycji Wykonawcy,
 • Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – wówczas Wykonawca składa załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia,

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu na druku formularza ofertowego według wzoru załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu.
 3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 4. Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. VII (załączniki nr 2-5 wraz z kserokopiami).
 5. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
 6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i Zamawiającego, z dopiskiem:

 

„Oferta dotyczy:

Usługa przeprowadzenia i sporządzenia diagnoz psychofizycznych dzieci”

 

 1. Jeżeli do oferty Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, co uniemożliwiałoby wybranie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przewiduje się wówczas termin maksymalnie 7 dni od dnia wezwania do doręczenia takiej informacji, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, e-mail lub fax.

MIEJSCE i TREMIN SKAŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat).
 2. Termin składania ofert: 24 września 2018 roku, do godz. 10.00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 września 2018 roku o godz. 10.30.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

Kryteriami wyboru oferty są:

 1. Cena – 50%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzy­ma 60 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn/Cof.b. x 100) x 50% = liczba punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
50% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy z dzieckiem i młodzieżą psychologa i pedagoga - 25%

Oferta, w której doświadczenie zawodowe w pracy z dzieckiem i młodzieżą psychologa i pedagoga,

spośród ofert nieodrzuconych posiadają największe doświadczenie otrzy­ma 25 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Dof.b./Dw x 100) x 25% = liczba punktów, gdzie:

Dw – najwyższe doświadczenie spośród ofert nieodrzuconych,
Dof.b – doświadczenie oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
25% – procentowe znaczenie kryterium doświadczenia.

 1. Ilość przeprowadzonych i sporządzonych diagnoz z zakresu rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży - 25%

Oferta, w której ilość przeprowadzonych i sporządzonych diagnoz z zakresu rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, spośród ofert nieodrzuconych posiada największą liczbę otrzyma 25 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Dof.b./Dw x 100) x 25% = liczba punktów, gdzie:

Dw – najwyższa ilość diagnoz spośród ofert nieodrzuconych,
Dof.b – ilość diagnoz oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
25% – procentowe znaczenie kryterium ilości diagnoz.

Zamawiający przyjmie do obliczeń punktów średnią arytmetyczną (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach - maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia w każdej części Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą ilość punktów (bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:

 • Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VII ogłoszenia.
 • Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych.
 • Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
 • Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 • Wykonawca nie udokumentuje we wskazany w ogłoszeniu sposób i formie kwalifikacji i doświadczenia osób realizujących usługę – psychologa i pedagoga.

XII. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.
 2. Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie pcprlebork.pl

 

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2
 3. Wykaz osób – załącznik nr 3
 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 3a
 5. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4
 6. Wzór oświadczenia dot. zbioru danych - załącznik nr 5  
 7. Wzór umowy - załącznik nr 6  

Zdzisław Korda

Kierownik PCPR w Lęborku

 

Załączniki:
Pobierz (diagnozy-14.09.2018.doc)ogłoszenie z załącznikami[ogłoszenie z załącznikami]419 Kb
Pobierz (protokół-diagnozy-doc.doc)protokół o ogłoszeniu zamówienia[protokół o ogłoszeniu zamówienia]164 Kb