Menu Główne

Lębork, dnia 13 listopada 2018 roku

 

POROTOKÓŁ O OGŁOSZENIU ZAMÓWIENIA

NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Nr 10.RPO WP.ZPZ.2018

(o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

I.   NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:

Powiat Lęborski

  1. Czołgistów 5

NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:          

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku                    

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  2. Przedmiot zamówienia: Usługa przeprowadzenia i sporządzenia diagnoz funkcjonalnych osób małoletnich przebywającej w pieczy zastępczej i ich rodzin zastępczych, w ramach projektu pt. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
  3. CPV:

85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

III. W dniu 27.10.2018 roku zostało upublicznione ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Nr 10.RPO WP.ZPZ.2018:

  • strona www.pcprlebork.pl
  • tablica ogłoszeń PCPR
  • strona Bazy Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnoci.funduszeeuropejskie.gov.pl).
  1. W terminie do dnia 7.11.2018 roku do godz. 24.00 wpłynęły do tut. jednostki następujące oferty (tabela w załączeniu):
  2. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie - zostanie udzielone:

Centrum Psychologii, Edukacji i Medycyny

Daniel Mihuniewicz

Lębork

  1. UZASADNIENIE:

Wyżej wymieniona oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest kompletna, otrzymała największą ilość punktów.

Sporządziła: Bogusława Lis-Zielińska

Zdzisław Korda

Kierownik PCPR w Lęborku


 

Lębork, dnia 23 października 2018 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 10.RPO WP.ZPZ.2018

O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138 o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
3. Postępowanie odbywa się na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju.
4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia: Usługa przeprowadzenia i sporządzenia diagnoz funkcjonalnych osób małoletnich przebywającej w pieczy zastępczej i ich rodzin zastępczych, w ramach projektu pt. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
2. CPV:
85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne
3. Szczegółowy opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
- świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu i sporządzeniu 10 diagnoz funkcjonalnych - osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej i ich środowiska rodzinnego, ukierunkowanych na wskazanie podłoża trudności opiekuńczo-wychowawczych - dla skierowanych przez Zamawiającego rodzin zastępczych;
- opinia psychologiczna z przeprowadzonej diagnozy obejmuje:
o wnikliwą, pogłębioną analizę rodziny jako środowiska wychowawczego, funkcjonowania dziecka w rodzinie, mechanizmów wewnątrzrodzinnych dotyczących dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, relacji pomiędzy dzieckiem pozostającym w pieczy zastępczej a członkami rodziny,
o wytyczenie kierunków oraz rodzaju działań zapobiegających lub korygujących braki czy nieprawidłowości,
o wskazania do indywidualnej pracy z osobą małoletnią przebywającą w pieczy zastępczej i jej opiekunów zastępczych lub innych członków rodziny, w szczególności zaleceń co do dalszej pracy terapeutycznej z dzieckiem i/lub jego rodziną zastępczą oraz wskazania możliwych płaszczyzn kompensacji deficytów;
- usługa realizowana zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 998, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku, nr 292, poz. 1720);
- wydanie diagnozy poprzedzone będzie spotkaniem/spotkaniami diagnostycznym, trwającym łącznie minimum 2 godziny dydaktyczne, prowadzonym przez osoby je sporządzające z małoletnim/ą i jego opiekunem/ami zastępczymi i/lub innymi członkami ich rodzin, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
- opinie z przeprowadzonych diagnoz zostaną przedłożone Zamawiającemu w terminie do 30 dni od wydania indywidualnych skierowań do diagnozy dla małoletnich i ich rodzin, przez Zamawiającego (Zamawiający wyda indywidualne skierowana małoletniego na diagnozę w formie pisemnej i przekaże je bezpośrednio, drogą elektroniczną, faksem lub pocztą do Wykonawcy);
- osoby przygotowujące diagnozy zobowiązane są do udziału, przynajmniej w jednym, w ciągu 3 miesięcy po dokonaniu diagnozy, posiedzeniu dotyczącym oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej (Zamawiający zaprosi osoby sporządzające diagnozy na posiedzenie zespołu dokonującego oceny sytuacji dziecka w formie pisemnej w terminie minimum 14 dni przed jego zwołaniem, podając jego miejsce, termin);
- osoby sporządzające diagnozy zobowiązane są do współpracy z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, pedagogiem i innymi pracownikami Zamawiającego w zakresie przeprowadzania, sporządzania i wydania diagnoz, a także uzgadniania indywidualnych ścieżek reintegracji (IŚR) uczestników w/w projektu;
- przewiduje się przeprowadzenie diagnoz w 2018 roku dla 2 małoletnich i ich rodzin oraz po 4 w 2019 roku i 2020 roku;
- miejsce realizacji zlecenia: gabinet Wykonawcy (odpowiednio przystosowany i wyposażony do prowadzenia tego typu wsparcia) – na terenie Lęborka lub w siedzibie PCPR ul. Czołgistów 5, Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny na terenie Lęborka lub miejscu zamieszkania/pobytu małoletniego w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej (Wykonawca wizytuje udostępnione pomieszczenie przed przystąpieniem do diagnozy);
- dokładne daty i godziny zajęć Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami zadania (małoletnim i opiekunami zastępczymi);
- Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania własnej pracy listami obecności (z własnoręcznymi podpisami uczestników zadania i osoby wykonującej zadanie);
- listy obecności Wykonawca przedkłada wraz z fakturą/rachunkiem rozliczającym usługę;
- zaangażowanie osoby bezpośrednio wykonującej zadanie w projekcie nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich jej powierzonych zadań, a łączne jej zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie;
Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje i przekazuje Zamawiającemu:
1. listy obecności – potwierdzające odbycie spotkań diagnostycznych ze wskazaniem wszystkich obecnych osób, terminami i czasem spotkań oraz z podpisem uczestników zadania i osoby bezpośrednio realizującej zadanie;
2. opinie psychologiczne z przeprowadzonych diagnoz – łącznie dla 10 małoletnich przebywających w pieczy zastępczej i ich rodzin zastępczych;
3. 5 zdjęć dokumentujących oznaczenie pomieszczenia, gdzie prowadzone były spotkania diagnostyczne – odpowiedni plakat przekaże Wykonawcy Zamawiający – (zdjęcia należy przesłać w formie elektronicznej, zdjęcia powinny być z pięciu różnych spotkań, winny być przesłane w okresie składania rachunku/faktury;
4. protokoły odbioru ewidencji godzin i zadań (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgodnie z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zleceniodawca ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Zleceniobiorcy do projektu. W protokole osoba bezpośrednio wykonująca zadanie wskazuje dla każdego zrealizowanego w miesiącu spotkania: imię i nazwisko osób obecnych, terminu i czasu trwania spotkania, daty sporządzenia i własnoręczny czytelny podpis;
5. rachunek lub fakturę po przedłożeniu w/w dokumentów, w szczególności opinii psychologicznych z przeprowadzonych diagnoz;
Okres realizacji: Usługa świadczona będzie w okresie od 15.11.2018 roku do 15.12.2020 roku w uzgodnionych z Zamawiającym i uczestnikami zadania (osobami małoletnimi i ich opiekunami sprawującymi pieczę zastępczą) terminach. Terminy i godziny spotkań dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez uczestnika projektu – osób małoletnich i jej opiekunów zastępczych.
Cele projektu: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych:
- Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów.
- Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane.
- Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej.

Załączniki:
Pobierz (diagnozy funkcjonalne-24.10.2018.doc)ogłoszenie z załącznikami[ogłoszenie z załącznikami]406 Kb
Pobierz (protokół-13.11.2018-doc.doc)protokół o ogłoszeniu zamówienia[protokół o ogłoszeniu zamówienia]163 Kb