Lębork, dnia 23 lutego 2018 roku

 

POROTOKÓŁ O OGŁOSZENIU ZAMÓWIENIA

NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Nr 3.RPO WP.2018

 

(o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

I.   NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.pcprlebork.pl

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

NABYWCA:

Powiat Lęborski

 1. Czołgistów

NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku              

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług psychologicznych – przeprowadzenie warsztatów terapii kształtujących umiejętności osobiste, trening umiejętności społecznych - w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, OśÂ Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja, 6.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.
 3. CPV:

85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 • – usługi szkoleniowe
 • – usług i szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

III. W dniu 12.02.2018 roku zostało upublicznione ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Nr 3.RPO WP.2018:

 • strona www.pcprlebork.pl
 • tablica ogłoszeń PCPR
 • strona Bazy Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnoci.funduszeeuropejskie.gov.pl).
 1. W terminie do dnia 21.02.2018 roku do godz. 15.00 wpłynęły do tut. jednostki następujące oferty (tabela w załączeniu):
 2. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie:

Creatinum Sp. z o.o. w Bydgoszczy

za cenę:

Łączna cena ofertowa (brutto) za 40 godz. warsztatów: 3.600,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćset 00/100),

Cena za jedną godzinę: 90,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt 00/100)

 1. UZASADNIENIE:

Wyżej wymieniona oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, otrzymała największą ilość punktów

Sporządziła: Bogusława Lis-Zielińska

 

Zdzisław Korda

Kierownik PCPR w Lęborku

 

Lębork, dnia 12 lutego 2018 roku

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Nr 3.RPO WP.2018

 

O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I.          NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.pcprlebork.pl

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

 1. Czołgistów

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:      

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku             

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

 1. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
 2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138 o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
 4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
 • PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przeprowadzenie warsztatów terapii kształtujących umiejętności osobiste, trening umiejętności społecznych.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług – przeprowadzenie warsztatów terapii kształtujących umiejętności osobiste, trening umiejętności społecznych – w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja, 6.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.
 2. CPV:

85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

80.50.00.00-9 – usługi szkoleniowe

80.57.00.00-0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

 1. Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

Warsztaty terapii kształtujące umiejętności osobiste, trening umiejętności społecznych, interpersonalny, coaching – obejmować będą następującą tematykę:

 • Coaching, automotywacja, efektywność osobista i zawodowa,
 • Podejmowanie decyzji – twórcze podejmowanie decyzji – zarządzanie sobą,
 • Inteligencja emocjonalna – kierowanie własnymi emocjami,
 • Budowanie, w relacjach z innymi, pozytywnej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa i klimatu zaufania,
 • Autoprezentacja i kształtowane własnego wizerunku,
 • Umiejętności komunikacyjne,
 • Umiejętność zarządzania własnym czasem,
 • Umiejętność zachowywania się w sposób asertywny w sytuacjach ekspozycji społecznej (inicjatywa i kontakty towarzyskie, wyrażanie i przyjmowanie ocen – krytyki i pochwał, reagowanie na złośliwości, wyrażanie próśb, uczuć i opinii),
 • Rozwijania zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi i Internetem ,
 • Umiejętności kształtowania pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami i z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury i innych miejscach publicznych,
 • Stymulowanie rozwoju intelektualnego i osobowego  (gry logiczne, krzyżówki, quizy, kalambury),
 • Spędzanie wolnego czasu w formach proponowanych przez lokalne środowisko (poznanie zasobów środowiska lokalnego w tym zakresie),
 • Praktyczny trening umiejętności – organizowany jako wyjścia uspołeczniające uczestników wraz z prowadzącym zajęcia – 4 razy – np. do kina, muzeum, restauracji, spacer okolicznymi ścieżkami tematycznymi, wyjazd do teatru – Wykonawca, w uzgodnieniu z uczestnikami projektu (w trakcie trwania zajęć) i Zamawiającym, określi terminy i miejsca odbywania tych zajęć.

Zamawiający, jeśli będą niezbędne do tych zajęć, zapewni (dla uczestników i jednej osoby prowadzącej zajęcia) np.: bilety wstępu, transport, bony, wyżywienie, ubezpieczenie NNW.

Dla każdej z osób uczestniczących w zadaniu Wykonawca opracuje i przekaże niezbędne materiały do przeprowadzenia zajęć. Materiały te muszą być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Działania te mają przyczynić się bezpośrednio do aktywizacji uczestników w zakresie funkcjonowania w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej. Mają na celu aktywizację społeczną, ale także wspomagać działania aktywizacji zawodowej, dając możliwość wszystkim uczestnikom do spotykania się, integracji, wymiany doświadczeń i efektywniejszego poszukiwania pracy na lokalnym rynku.

Zajęcia odbywać się będą w salach, udostępnionych bezpłatnie, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku (ul. Czołgistów 5) lub w LO nr 1 w Lęborku (ul. Dygasińskiego 14), za wyjątkiem 4 spotkań, jako wyjść uspołeczniających, które Wykonawca zorganizuje poza siedzibą Zamawiającego.

Koordynator działań PCPR będzie odpowiedzialny za zakupienie i rozdysponowanie artykułów spożywczych na ww. zajęcia grupowe tj. poczęstunek kawowy – kawę i herbatę w dzbankach, wodę gazowaną i niegazowaną w butelkach 0,5 l, ciastka i cukierki na tackach oraz poda plastikowe kubeczki i filiżanki oraz serwetki. Zabezpieczy także niezbędne bilety wstępu, transportu, bonów, ubezpieczenia NNW na w/w wyjścia uspołeczniające.

Na spotkania grupowe Koordynator działań PCPR zabezpieczy także – rzutnik, laptop, długopisy, czyste kartki białe i kolorowe A4, tablicę flip-chart, markery, arkusze szarego papieru oraz inne niezbędne materiały biurowe - w ilości koniecznej dla właściwego przeprowadzenia spotkania, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże takie potrzeby i poinformuje o nich zamawiającego minimum na 3 dni przed realizacją spotkania.

Liczba uczestników: do 10 osób

Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym - osoby z niepełnosprawnością, nieaktywne zawodowo - niezarejestrowane w PUP.

Osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie województwa pomorskiego – powiatu lęborskiego.

Liczba grup: 1

Ilość zajęć: łącznie do 24 spotkań (cyklicznie średnio 3 grupowe spotkania na miesiąc)

Ilość godzin zajęć: łącznie maksymalnie 40 godzin zajęć teoretycznych i warsztatów w siedzibie Zamawiającego oraz 4 razy zajęcia poza siedzibą Zamawiającego (wyjścia uspołeczniające - ok. 10 godz.)

Czas realizacji: od lutego 2018 do października 2018 roku, w uzgodnionych z Zamawiającym i uczestnikami/uczestniczkami terminach.

Cel projektu: Zwiększenie zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej klientów instytucji integracji społecznej poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk i lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, oraz poprzez dostęp do usług rehabilitacji zawodowej w ramach partnerskiej współpracy z instytucjami rynku pracy, pracodawcami, organizacjami pozarządowymi.

 

Ankiety ewaluacyjne: Wykonawca odpowiedzialny będzie za sporządzenie ankiet monitoringu zbadania efektywności oddziaływania przeprowadzonych zajęć na uczestników i uczestniczki projektu. Ankiety wejścia powinny przeprowadzone wśród uczestników projektu w momencie rozpoczęcia warsztatów. Ankiety wyjścia powinny być przeprowadzone wśród uczestników projektu w momencie zakończenia udziału w projekcie. Ankiety muszą się odnosić do założeń i rezultatów określonych w projekcie i wartości merytorycznej. Dodatkowo w ankiecie wyjściowej – powinny znajdować się pytania otwarte dla uczestników/uczestniczek, umożliwiające im ocenę, które z elementów projektu były przydatne oraz w jakim stopniu projekt wpłynął na zmianę sytuacji życiowej oraz określić poziom zadowolenia z udziału w projekcie itd. Ankiety ewaluacyjne mają również badać rezultaty w podziale na Kobiety/Mężczyzn i wiek. Wszystkie ankiety należy skonstruować w taki sposób, aby możliwe było zestawienie i porównanie wyników z przeprowadzonego badania

Wykonawca po przygotowaniu ankiet, w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy zobowiązany jest do ich przedstawienia w celu akceptacji Zamawiającemu. W przypadku uwag do przedstawionych ankiet zobowiązany jest nanieść przedstawione poprawki. Po akceptacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wydrukować po 1 egzemplarzu każdej ankiety i dostarczyć do Zamawiającego w wersji papierowej. Ankiety muszą być podpisane przez osobę sporządzającą i oznaczone pieczęcią lub podpisem Wykonawcy.

Ocena osiągnięcia rezultatów projektu będzie dokonywana przez osoby zatrudnione w ramach projektu na podstawie m.in. ankiet ewaluacyjnych i w/w opinii nt. funkcjonowania psychospołecznego. Zostanie sporządzony raport ewaluacyjny.

Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma kwotę z tytułu wykonania całego zadania tj. 40 godzin zajęć w siedzibie Zamawiającego i wyjść uspołeczniających. Zamawiający zapłaci za usługę za każdą godzinę faktycznie wykonanych zajęć, maksymalnie za wskazane łącznie 40 godzin zegarowych.

 1. KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w formie pisemnej.
 4. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów świadczenia usług.
 5. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
 6. Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji realizowanych zajęć.
 1. PO WYKONANIU USŁUGI WYKONAWCY ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE ZA PRZEPRACOWANE GODZINY. ZAPŁATA NASTĘPUJE W TERMINIE NIE PÓŹNIEJSZYM NIŻ 14 DNI OD DNIA DORĘCZENIA ZAMAWIAJĄCEMU PRAWIDŁOWO WYSTAWIONEJ FAKTURY LUB RACHUNKU ORAZ INNEJ WYMAGANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI:
 • opracowane ankiety ewaluacyjne - wypełnione ankiety ewaluacyjne od wszystkich uczestników: (wejścia – „pre”) na początku realizacji warsztatów w projekcie i (wyjścia –„post”) na koniec realizacji warsztatów,
 • protokół odbioru (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zamawiający ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Wykonawcy do projektu,
 • dokumentacje fotograficzną ze zrealizowanych działań - minimum 5 zdjęć ze spotkań,
 • protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący wykonania zlecenia – dziennik prowadzonych zajęć (harmonogramu powykonawczego) - z podaniem dla każdych z zajęć warsztatów: terminu, czasu trwania, tematu, zakresu, ilości obecnych osób, krótkiego opisu zająć,
 • egzemplarz materiałów szkoleniowych przezywanych uczestnikom/czką na warsztatach,
 • listę obecności (odbycia) warsztatów (z każdych zajęć) – z podpisami uczestników/czek.
 1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO:
 • bieżącego monitorowania obecności uczestników podczas warsztatów w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie,
 • sporządzenia dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań – minimum 5 zdjęć z  warsztatów,
 • odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zajęć, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów,
 • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników podczas warsztatów,
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
 • Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Prowadzący zostanie oceniony przez uczestników projektu na koniec warsztatów,
 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników lub uczestniczki podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
 • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
 • dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Warsztaty może prowadzić wyłącznie osoba:

 • posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie: psychologiczne, pedagogiczne, socjologiczne, nauk ekonomicznych, humanistycznych lub społecznych,
 • doświadczenie w pracy z grupą zagrożoną wykluczeniem społecznym min. 3 lata,
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/spotkań grupowych/warsztatów dla osób pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na potwierdzenie powyższych Warunków wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:

 • oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - załącznik nr 2,
 • wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (kopie dyplomu ukończenia studiów),
 • przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania doświadczenia osoby prowadzącej warsztaty - tj. ilość szkoleń/spotkań grupowych/warsztatów (np. referencje, protokoły) zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – wówczas Wykonawca skalda załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 1. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu na druku formularza ofertowego według wzoru załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu.
 3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polski.
 4. Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. VII (załączniki nr 2-4 wraz z kserokopiami).
 5. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
 6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i Zamawiającego, z dopiskiem:

Oferta dotyczy – świadczenie usług – warsztaty terapii kształtujące umiejętności osobiste, trening umiejętności społecznych

 1. Jeżeli do oferty Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, co uniemożliwiałoby wybranie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przewiduje się wówczas termin maksymalnie 7 dni od dnia wezwania do doręczenia takiej informacji, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, e-mail lub fax.
 1. MIEJSCE i TREMIN SKAŁADANIA OFERT:
  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat)
  2. Termin składania ofert: 21 lutego 2018 roku, do godz. 15.00.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lutego 2018 roku o godz. 15.15.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

Kryterium 1: cena oferty brutto x 70%

Sposób obliczania punktacji:

 

                                 najniższa cena brutto /z VAT/ spośród badanych ofert

Kryterium 1 = ------------------------------------------------------------- x 70 =…punktów

                                   cena brutto /z VAT/ oferty badanej

Kryterium 2: ilość przeprowadzonych przez wskazanego trenera szkoleń/spotkań grupowych/warsztatów dla osób pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – na podstawie wykazu (załącznika nr 3) – x 30%

Punktacja do kryterium:

Od 0 do 30 punktów, na podstawie:

 • przeprowadzenie do 2 razy szkoleń/spotkań grupowych/warsztatów – 1 pkt.
 • przeprowadzenie od 3 do 5 razy szkoleń/spotkań grupowych/warsztatów – 5 pkt.
 • przeprowadzenie od 6 do 10 razy szkoleń/spotkań grupowych/warsztatów – 10 pkt.
 • przeprowadzenie od 11 do 15 razy szkoleń/spotkań grupowych/warsztatów – 20 pkt.
 • przeprowadzenie od 16 i więcej razy szkoleń/spotkań grupowych/warsztatów – 30 pkt.

 

Wzór wyliczenia ilości punktów oferty:

Liczba uzyskanych punktów oferty = K1 + K2

gdzie:

K1 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium 1

K2 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium 2

 

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów.

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę sama ilość punktów (bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

 1. OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:

  Lębork, dnia 12 lutego 2018 roku

   

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

  Nr 3.RPO WP.2018

   

  O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  I.          NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

  POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

  Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

  Telefon/faks: 0-59 8628-106

  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  www.pcprlebork.pl

  NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

   

  NABYWCA:

  Powiat Lęborski

  1. Czołgistów

  NIP: 841-16-09-072

   

  ODBIORCA:      

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku             

  reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

   

  1. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
  2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
  3. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138 o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
  4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
  5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
  6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
  • PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

  Przeprowadzenie warsztatów terapii kształtujących umiejętności osobiste, trening umiejętności społecznych.

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług – przeprowadzenie warsztatów terapii kształtujących umiejętności osobiste, trening umiejętności społecznych – w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja, 6.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.
  2. CPV:

  85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

  80.50.00.00-9 – usługi szkoleniowe

  80.57.00.00-0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

  1. Szczegółowy opis zamówienia:

  Zamówienie obejmuje:

  Warsztaty terapii kształtujące umiejętności osobiste, trening umiejętności społecznych, interpersonalny, coaching – obejmować będą następującą tematykę:

  • Coaching, automotywacja, efektywność osobista i zawodowa,
  • Podejmowanie decyzji – twórcze podejmowanie decyzji – zarządzanie sobą,
  • Inteligencja emocjonalna – kierowanie własnymi emocjami,
  • Budowanie, w relacjach z innymi, pozytywnej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa i klimatu zaufania,
  • Autoprezentacja i kształtowane własnego wizerunku,
  • Umiejętności komunikacyjne,
  • Umiejętność zarządzania własnym czasem,
  • Umiejętność zachowywania się w sposób asertywny w sytuacjach ekspozycji społecznej (inicjatywa i kontakty towarzyskie, wyrażanie i przyjmowanie ocen – krytyki i pochwał, reagowanie na złośliwości, wyrażanie próśb, uczuć i opinii),
  • Rozwijania zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi i Internetem ,
  • Umiejętności kształtowania pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami i z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury i innych miejscach publicznych,
  • Stymulowanie rozwoju intelektualnego i osobowego  (gry logiczne, krzyżówki, quizy, kalambury),
  • Spędzanie wolnego czasu w formach proponowanych przez lokalne środowisko (poznanie zasobów środowiska lokalnego w tym zakresie),
  • Praktyczny trening umiejętności – organizowany jako wyjścia uspołeczniające uczestników wraz z prowadzącym zajęcia – 4 razy – np. do kina, muzeum, restauracji, spacer okolicznymi ścieżkami tematycznymi, wyjazd do teatru – Wykonawca, w uzgodnieniu z uczestnikami projektu (w trakcie trwania zajęć) i Zamawiającym, określi terminy i miejsca odbywania tych zajęć.

  Zamawiający, jeśli będą niezbędne do tych zajęć, zapewni (dla uczestników i jednej osoby prowadzącej zajęcia) np.: bilety wstępu, transport, bony, wyżywienie, ubezpieczenie NNW.

  Dla każdej z osób uczestniczących w zadaniu Wykonawca opracuje i przekaże niezbędne materiały do przeprowadzenia zajęć. Materiały te muszą być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

  Działania te mają przyczynić się bezpośrednio do aktywizacji uczestników w zakresie funkcjonowania w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej. Mają na celu aktywizację społeczną, ale także wspomagać działania aktywizacji zawodowej, dając możliwość wszystkim uczestnikom do spotykania się, integracji, wymiany doświadczeń i efektywniejszego poszukiwania pracy na lokalnym rynku.

  Zajęcia odbywać się będą w salach, udostępnionych bezpłatnie, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku (ul. Czołgistów 5) lub w LO nr 1 w Lęborku (ul. Dygasińskiego 14), za wyjątkiem 4 spotkań, jako wyjść uspołeczniających, które Wykonawca zorganizuje poza siedzibą Zamawiającego.

  Koordynator działań PCPR będzie odpowiedzialny za zakupienie i rozdysponowanie artykułów spożywczych na ww. zajęcia grupowe tj. poczęstunek kawowy – kawę i herbatę w dzbankach, wodę gazowaną i niegazowaną w butelkach 0,5 l, ciastka i cukierki na tackach oraz poda plastikowe kubeczki i filiżanki oraz serwetki. Zabezpieczy także niezbędne bilety wstępu, transportu, bonów, ubezpieczenia NNW na w/w wyjścia uspołeczniające.

  Na spotkania grupowe Koordynator działań PCPR zabezpieczy także – rzutnik, laptop, długopisy, czyste kartki białe i kolorowe A4, tablicę flip-chart, markery, arkusze szarego papieru oraz inne niezbędne materiały biurowe - w ilości koniecznej dla właściwego przeprowadzenia spotkania, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże takie potrzeby i poinformuje o nich zamawiającego minimum na 3 dni przed realizacją spotkania.

  Liczba uczestników: do 10 osób

  Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym - osoby z niepełnosprawnością, nieaktywne zawodowo - niezarejestrowane w PUP.

  Osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie województwa pomorskiego – powiatu lęborskiego.

  Liczba grup: 1

  Ilość zajęć: łącznie do 24 spotkań (cyklicznie średnio 3 grupowe spotkania na miesiąc)

  Ilość godzin zajęć: łącznie maksymalnie 40 godzin zajęć teoretycznych i warsztatów w siedzibie Zamawiającego oraz 4 razy zajęcia poza siedzibą Zamawiającego (wyjścia uspołeczniające - ok. 10 godz.)

  Czas realizacji: od lutego 2018 do października 2018 roku, w uzgodnionych z Zamawiającym i uczestnikami/uczestniczkami terminach.

  Cel projektu: Zwiększenie zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej klientów instytucji integracji społecznej poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk i lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, oraz poprzez dostęp do usług rehabilitacji zawodowej w ramach partnerskiej współpracy z instytucjami rynku pracy, pracodawcami, organizacjami pozarządowymi.

   

  Ankiety ewaluacyjne: Wykonawca odpowiedzialny będzie za sporządzenie ankiet monitoringu zbadania efektywności oddziaływania przeprowadzonych zajęć na uczestników i uczestniczki projektu. Ankiety wejścia powinny przeprowadzone wśród uczestników projektu w momencie rozpoczęcia warsztatów. Ankiety wyjścia powinny być przeprowadzone wśród uczestników projektu w momencie zakończenia udziału w projekcie. Ankiety muszą się odnosić do założeń i rezultatów określonych w projekcie i wartości merytorycznej. Dodatkowo w ankiecie wyjściowej – powinny znajdować się pytania otwarte dla uczestników/uczestniczek, umożliwiające im ocenę, które z elementów projektu były przydatne oraz w jakim stopniu projekt wpłynął na zmianę sytuacji życiowej oraz określić poziom zadowolenia z udziału w projekcie itd. Ankiety ewaluacyjne mają również badać rezultaty w podziale na Kobiety/Mężczyzn i wiek. Wszystkie ankiety należy skonstruować w taki sposób, aby możliwe było zestawienie i porównanie wyników z przeprowadzonego badania

  Wykonawca po przygotowaniu ankiet, w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy zobowiązany jest do ich przedstawienia w celu akceptacji Zamawiającemu. W przypadku uwag do przedstawionych ankiet zobowiązany jest nanieść przedstawione poprawki. Po akceptacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wydrukować po 1 egzemplarzu każdej ankiety i dostarczyć do Zamawiającego w wersji papierowej. Ankiety muszą być podpisane przez osobę sporządzającą i oznaczone pieczęcią lub podpisem Wykonawcy.

  Ocena osiągnięcia rezultatów projektu będzie dokonywana przez osoby zatrudnione w ramach projektu na podstawie m.in. ankiet ewaluacyjnych i w/w opinii nt. funkcjonowania psychospołecznego. Zostanie sporządzony raport ewaluacyjny.

  Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma kwotę z tytułu wykonania całego zadania tj. 40 godzin zajęć w siedzibie Zamawiającego i wyjść uspołeczniających. Zamawiający zapłaci za usługę za każdą godzinę faktycznie wykonanych zajęć, maksymalnie za wskazane łącznie 40 godzin zegarowych.

  1. KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
  2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 2.
  3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w formie pisemnej.
  4. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów świadczenia usług.
  5. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
  6. Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji realizowanych zajęć.
  1. PO WYKONANIU USŁUGI WYKONAWCY ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE ZA PRZEPRACOWANE GODZINY. ZAPŁATA NASTĘPUJE W TERMINIE NIE PÓŹNIEJSZYM NIŻ 14 DNI OD DNIA DORĘCZENIA ZAMAWIAJĄCEMU PRAWIDŁOWO WYSTAWIONEJ FAKTURY LUB RACHUNKU ORAZ INNEJ WYMAGANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI:
  • opracowane ankiety ewaluacyjne - wypełnione ankiety ewaluacyjne od wszystkich uczestników: (wejścia – „pre”) na początku realizacji warsztatów w projekcie i (wyjścia –„post”) na koniec realizacji warsztatów,
  • protokół odbioru (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zamawiający ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Wykonawcy do projektu,
  • dokumentacje fotograficzną ze zrealizowanych działań - minimum 5 zdjęć ze spotkań,
  • protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący wykonania zlecenia – dziennik prowadzonych zajęć (harmonogramu powykonawczego) - z podaniem dla każdych z zajęć warsztatów: terminu, czasu trwania, tematu, zakresu, ilości obecnych osób, krótkiego opisu zająć,
  • egzemplarz materiałów szkoleniowych przezywanych uczestnikom/czką na warsztatach,
  • listę obecności (odbycia) warsztatów (z każdych zajęć) – z podpisami uczestników/czek.
  1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO:
  • bieżącego monitorowania obecności uczestników podczas warsztatów w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie,
  • sporządzenia dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań – minimum 5 zdjęć z  warsztatów,
  • odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zajęć, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów,
  • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników podczas warsztatów,
  • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
  • Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Prowadzący zostanie oceniony przez uczestników projektu na koniec warsztatów,
  • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników lub uczestniczki podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
  • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
  • dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  Warsztaty może prowadzić wyłącznie osoba:

  • posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie: psychologiczne, pedagogiczne, socjologiczne, nauk ekonomicznych, humanistycznych lub społecznych,
  • doświadczenie w pracy z grupą zagrożoną wykluczeniem społecznym min. 3 lata,
  • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/spotkań grupowych/warsztatów dla osób pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Na potwierdzenie powyższych Warunków wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:

  • oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - załącznik nr 2,
  • wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (kopie dyplomu ukończenia studiów),
  • przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania doświadczenia osoby prowadzącej warsztaty - tj. ilość szkoleń/spotkań grupowych/warsztatów (np. referencje, protokoły) zgodnie z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – wówczas Wykonawca skalda załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

  • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
  1. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu na druku formularza ofertowego według wzoru załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu.
  3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polski.
  4. Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. VII (załączniki nr 2-4 wraz z kserokopiami).
  5. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
  6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i Zamawiającego, z dopiskiem:

  Oferta dotyczy – świadczenie usług – warsztaty terapii kształtujące umiejętności osobiste, trening umiejętności społecznych

  1. Jeżeli do oferty Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, co uniemożliwiałoby wybranie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przewiduje się wówczas termin maksymalnie 7 dni od dnia wezwania do doręczenia takiej informacji, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, e-mail lub fax.
  1. MIEJSCE i TREMIN SKAŁADANIA OFERT:
   1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat)
   2. Termin składania ofert: 21 lutego 2018 roku, do godz. 15.00.
   3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lutego 2018 roku o godz. 15.15.

   

  1. KRYTERIA OCENY OFERT:

  Kryterium 1: cena oferty brutto x 70%

  Sposób obliczania punktacji:

   

                                   najniższa cena brutto /z VAT/ spośród badanych ofert

  Kryterium 1 = ------------------------------------------------------------- x 70 =…punktów

                                     cena brutto /z VAT/ oferty badanej

  Kryterium 2: ilość przeprowadzonych przez wskazanego trenera szkoleń/spotkań grupowych/warsztatów dla osób pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – na podstawie wykazu (załącznika nr 3) – x 30%

  Punktacja do kryterium:

  Od 0 do 30 punktów, na podstawie:

  • przeprowadzenie do 2 razy szkoleń/spotkań grupowych/warsztatów – 1 pkt.
  • przeprowadzenie od 3 do 5 razy szkoleń/spotkań grupowych/warsztatów – 5 pkt.
  • przeprowadzenie od 6 do 10 razy szkoleń/spotkań grupowych/warsztatów – 10 pkt.
  • przeprowadzenie od 11 do 15 razy szkoleń/spotkań grupowych/warsztatów – 20 pkt.
  • przeprowadzenie od 16 i więcej razy szkoleń/spotkań grupowych/warsztatów – 30 pkt.

   

  Wzór wyliczenia ilości punktów oferty:

  Liczba uzyskanych punktów oferty = K1 + K2

  gdzie:

  K1 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium 1

  K2 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium 2

   

  Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów.

  W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę sama ilość punktów (bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

   

  1. OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:
  • Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VII ogłoszenia.
  • Jest niekompletna lub zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych.
  • Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
  • Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
  • Przed podpisaniem umowy Wykonawca nie udokumentuje doświadczenia osoby prowadzącej warsztaty - tj. ilość szkoleń/spotkań grupowych/warsztatów (np. referencje, protokoły) zgodnie z przedmiotem zamówienia.

  XII. INFORMACJE DODATKOWE

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.
  2. Zamawiający zastrzega prawo zmiany umowy – zwiększenia lub zmniejszenia ilości godzin świadczenia usług w sytuacji konieczności dostosowania ich do bieżących potrzeb uczestników/czek projektu.
  3. Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie pcprlebork.pl

   

  XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

  1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2
  3. Wykaz osób – załącznik nr 3
  4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 3a
  5. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4
  6. Wzór umowy załącznik nr 5  

  Zdzisław Korda

  Kierownik PCPR w Lęborku

 • Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VII ogłoszenia.
 • Jest niekompletna lub zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych.
 • Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
 • Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 • Przed podpisaniem umowy Wykonawca nie udokumentuje doświadczenia osoby prowadzącej warsztaty - tj. ilość szkoleń/spotkań grupowych/warsztatów (np. referencje, protokoły) zgodnie z przedmiotem zamówienia.

XII. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega prawo zmiany umowy – zwiększenia lub zmniejszenia ilości godzin świadczenia usług w sytuacji konieczności dostosowania ich do bieżących potrzeb uczestników/czek projektu.
 3. Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie pcprlebork.pl

 

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2
 3. Wykaz osób – załącznik nr 3
 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 3a
 5. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4
 6. Wzór umowy załącznik nr 5  

Zdzisław Korda

Kierownik PCPR w Lęborku

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie-warsztaty kształtujące umiejętności osobiste-1-12.02.2018-docc.doc)ogłoszenie wraz z załącznikami[ogłoszenie wraz z załącznikami]314 Kb
Pobierz (protokół-warsztaty kształtujące umiejętności osobiste-2018.doc)protokół wraz z załącznikiem[protokół wraz z załącznikiem]156 Kb