Lębork, dnia 23 lutego 2018 roku

 

POROTOKÓŁ O OGŁOSZENIU ZAMÓWIENIA

NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Nr 5.RPO WP.2018

 

(o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

I.    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.pcprlebork.pl

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

NABYWCA:

Powiat Lęborski

 1. Czołgistów

NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku              

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawę artykułów spożywczych i opakowań jednorazowych w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach   Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2014-2020.

15000000-8 Artykuły ogólnospożywcze

15800000-6 Różne produkty spożywcze

39222120-1 Kubki jednorazowe
39222110-8
Sztućce i talerze jednorazowe

 

III. W dniu 13.02.2018 roku zostało upublicznione ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Nr 5.RPO WP.2018:

 1. W terminie do dnia 22.02.2018 roku do godz. 10.00 wpłynęły do tut. jednostki następujące oferty (tabela w załączeniu):
 2. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:

PHU „MAROKO”

za cenę:

Łączna cena ofertowa (brutto): 965,00 zł (słownie złotych: dziewięćset sześćdziesiąt pięć 00/100)

 1. UZASADNIE: Wyżej wymieniona oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest kompletna, otrzymała największą ilość punktów. Druga ze złożonych ofert nie posiadała dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe osoby przewidzianej do realizacji zamówienia (zgodnie z pkt, VII i VIII ogłoszenia).

Sporządziła: Bogusława Lis-Zielińska

 

Zdzisław Korda

Kierownik PCPR w Lęborku

 

 

 

Lębork, 13.02.2018roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Nr 5.PCPR.RPO WP.2018

w trybie art. 6a oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.) według procedur określonych dla zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2014-2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku zwraca się z zapytaniem ofertowym na: zakup i dostawę artykułów spożywczych i opakowań jednorazowych.

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Beneficjent projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

 1. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

tel./fax: (59) 86 28 106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

dane do wystawienia rachunku/faktury:

Nabywca:

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP: 841-16-09-072

Odbiorca:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

15000000-8 Artykuły ogólnospożywcze

15800000-6 Różne produkty spożywcze

39222120-1 Kubki jednorazowe
39222110-8 Sztućce i talerze jednorazowe

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA obejmuje: Zakup i dostawę artykułów spożywczych i opakowań jednorazowych w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach   Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2014-2020.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych i i opakowań jednorazowych.

Lp.

Rodzaj

Łączna ilość szt.

 
 
 1.  

Woda niegazowana w butelkach plastikowych – 0,5 litra

130

 
 1.  

Woda gazowana w butelkach plastikowych – 0,5 litra

130

 
 1.  

Wafelki paczkowane – mix smaków: orzechowe, kakaowe, śmietankowe, kokosowe – min. 180g

4

 
 1.  

Ciastka paczkowane typu delicje – mix smaków: malinowe, pomarańczowe, wiśniowe – min. 147g

5

 
 1.  

Ciastka paczkowane typu kruche z nadzieniem – min. 150g

4

 
 1.  

Ciastka paczkowane typu kruche z polewą czekoladowa – min. 150g

4

 
 1.  

Cukierki (paczkowane lub na wagę) – typu michałki – 1kg

1

 
 1.  

Cukierki (paczkowane lub na wagę) – typu galaretki – 0,5kg

1

 
 1.  

Cukierki (paczkowane lub na wagę) – typu krówki – 1kg

1

 
 1.  

Cukierki (paczkowane lub na wagę) – typu galaretki owocowe w czekoladzie – 0,5kg

1

 
 1.  

Kawa rozpuszczalna – min. 200g

3

 
 1.  

Herbata czarna expressowa – torebki na sznurku – 25 szt. torebek w opakowaniu

3

 
 1.  

Cukier 1 kg

2

 
 1.  

Batonik zbożowy – min. 50g

11

 
 1.  

Sok owocowy typu kubuś w plastikowych butelkach – min. 300ml

11

 
 1.  

Śmietanka do kawy UHT 12% - 250ml

12

 
 1.  

Plastikowe kubeczki do napojów gorących na ok. 180ml

200

 
 1.  

Plastikowe kubeczki do napojów zimnych na ok. 180ml

200

 
 1.  

Talerzyki papierowe (tekturowe) okrągłe – o średnicy od 23 do 30 cm

50

 
 1.  

Serwetki papierowe gastronomiczne – 15x15 cm – białe – 500szt. w opakowaniu

2

 
 1.  

Serwetki papierowe – 33x33cm – 3-warstwowe – granatowe – 25szt. w opakowaniu

4

 
 1.  

Ręcznik papierowy w rolce, biały, dł. min. 200m

2

 
 • Wymagania ogólne dotyczące artykułów spożywczych:

Dostarczane artykuły spożywcze i opakowania jednorazowe muszą spełniać obowiązujące normy.

Termin ważności do spożycia wszystkich w/w artykułów – nie krótszy niż do 31.12.2018 roku

 • Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
 • Nie przewiduje się możliwości wypłacenia Wykonawcy zaliczki.
 • Przedmiot zamówienia musi być całkowicie nowy, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta.
 • W ramach wykonania umowy Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami przedmiot umowy w ustalonym terminie do siedziby Zamawiającego lub wskazany przez niego adres na terenie miasta Lęborka.
 • Termin realizacji przedmiotu umowy: do 3 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
 • Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dostarczonej przez Wykonawcę faktury, podpisanej w przypadku nie stwierdzenia przez Zamawiającego zastrzeżeń. Po jej podpisaniu i uregulowaniu płatności przedmiot zamówienia przechodzi na własność Zamawiającego.
 • Minimum jeden dzień przed dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy.
 • Dostarczany przedmiot umowy musi być tak zapakowany, aby zapobiec jego uszkodzeniu lub pogorszeniu stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i ilość przekazanego przedmiotu umowy.
 • Jeśli dostarczone artykuły spożywcze lub opakowania jednorazowe są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu lub minął termin przydatności do spożycia (lub jest on krótszy niż do 31.01.2018 roku), zostaną one przez Wykonawcę wymienione na nowe i dostarczone nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, na spełniające warunki określone w umowie.  
 • W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w ramach wynagrodzenia, określonego w ofercie. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU

Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania w/w powiązań – zał. Nr 2.

W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu,

 

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału
w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie „spełnia/ nie spełnia”

 

 1. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA (dostawy)

Fabrycznie nowe artykuły należy dostarczyć w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy.

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami w ustalonym terminie na adres: Lębork, ul. Czołgistów 5, pok. 232 lub inny wskazany przez Zamawiającego na terenie miasta Lęborka.

 1. DOPUSZCZALNOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 1 ofertę.

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY – OCENA OFERT
 2. a) Kryterium oceny ofert - cena oferty brutto – 100%
       
 

cena ofertowa minimalna

cena oferenta

 
   

x 100

 
 

 

CENA =                                                                           

 

Oferty oceniane będą punktowo w oparciu o ww. kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100,00 pkt.

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów.

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę sama ilość punktów (bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

 

 1. WYMAGANIA DOT. ZAWARTOŚCI OFERTY – DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ

W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć:

 1. formularz ofertowy – wg załącznika nr 1
 2. oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – wg załącznika nr 2
 3. oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia) – wg załącznika nr 3

Niekompletna oferta (np. bez załączonych ww. wymaganych dokumentów, niepodpisana, niewypełniona we wszystkich wymaganych miejscach) pozostaje bez rozpatrzenia.

 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie lub na adres e-mail - do dnia 22.02.2018 r. do godziny 10:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Zaklejoną kopertę należy zaadresować:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

 1. Czołgistów 5

84-300 Lębork

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Winna również posiadać napis:

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zakup i dostawa artykułów spożywczych i opakowań jednorazowych w ramach projektu „Aktywizacja społeczno -zawodowo mieszkańców powiatu lęborskiego”

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 30 dni kalendarzowych.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało dodatkowo opublikowane na stronie internetowej www.pcprlebork.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą poczty tradycyjnej/ elektronicznej.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udziela p. Bogusława Lis-Zielińska – koordynator działań PCPR w w/w projekcie, Zdzisław Korda – Kierownik PCPR w Lęborku, tel. 59/8628106

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta projektu:

Zdzisław Korda – Kierownik PCPR w Lęborku

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy - wg zał. Nr 1
 2. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – wg zał. Nr 2
 3. Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych - wg zał. Nr 3
 4. Wzór umowy – wg zał. Nr 4
Załączniki:
Pobierz (protokół-artykuły spożywcze-2018.doc)protokół wraz z załącznikiem[protokół wraz z załącznikiem]155 Kb
Pobierz (zapytanie ofertowe artykuły spożywcze-PCPR Lębork-2018.doc)ogłoszenie wraz z załącznikami[ogłoszenie wraz z załącznikami]277 Kb