Menu Główne

Lębork, dnia 03 stycznia 2018 roku

Informacja ws. Planu postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku informuje, iż nie planuje w 2018 roku przeprowadzać postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

PODSTAWA PRAWNA:

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579, z późn. zm.), zamawiający (…) nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej.

Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:

  1. przedmiotu zamówienia;
  2. rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
  3. przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;
  4. orientacyjnej wartości zamówienia;
  5. przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.

Termin publikacji informacji o planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku – 03.01.2018 roku.

Uchwalenie budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok – 18.12.2017 roku.