Lębork, dnia 14 października 2018 roku

POROTOKÓŁ O OGŁOSZENIU ZAMÓWIENIA

NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Nr 3.RPO WP.ZPZ.2018

(o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:

Powiat Lęborski

Czołgistów 5

NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiot zamówienia: Usługa - konsultacje i poradnictwo specjalistyczne - psychiatryczne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich opiekunów zastępczych - z terenu Powiatu Lęborskiego, w ramach projektu pt. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
 3. CPV:

85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

III. W dniu 03.10.2018 roku zostało upublicznione ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Nr 3.RPO WP.ZPZ.2018:

 • strona www.pcprlebork.pl
 • tablica ogłoszeń PCPR
 • strona Bazy Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnoci.funduszeeuropejskie.gov.pl).
 1. W terminie do dnia 12.10.2018 roku do godz. 10.00 do tut. jednostki nie wpłynęły żadne oferty
 2. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie:

Nie zostanie udzielone – nie wpłynęła żadna oferta

 1. UZASADNIENIE:

Nie wpłynęła żadna oferta.

Sporządziła: Bogusława Lis-Zielińska

Zdzisław Korda

Kierownik PCPR w Lęborku


 

 

 

 

 

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 3.RPO WP.ZPZ.2018

 

O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

Czołgistów

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Usługa - konsultacje i poradnictwo specjalistyczne - psychiatryczne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich opiekunów zastępczych - z terenu Powiatu Lęborskiego, w ramach projektu pt. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

CPV:

85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

 1. świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu konsultacji i poradnictwa specjalistycznego - lekarza psychiatry - dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka lub placówkach opiekuńczo - wychowawczych) i ich opiekunów zastępczych - skierowanych przez Zamawiającego;
 2. diagnostyka, poradnictwo specjalistyczne oraz leczenie (według postawionej diagnozy), a także, w razie potrzeby – wydanie zaświadczenia, opinii;
 3. w razie konieczności, wdrożenie leczenia psychiatrycznego oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie;
 4. przewiduje się realizację usługi – średnio jeden raz na dwa miesiące, jednorazowo średnio przez 6 godzin zegarowych, od 01.01.2019 roku do 15.12.2020 roku;
 5. planuje się łącznie 72 godziny zegarowe realizacji zadania, w tym 36 godziny w 2019 roku i 36 godziny w 2020 roku;
 6. Zamawiający zamierza zlecić wykonanie zadania dwóm lekarzom.
 7. konsultacje i poradnictwo lekarza psychiatry, będzie odbywało się
  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w siedzibie PCPR ul. Czołgistów 5 lub w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny na terenie Lęborka);
 8. dokładne daty i godziny poradnictwa i konsultacji Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami zadania oraz opiekunami;
 9. konsultacje i poradnictwo psychiatryczne będą prowadzone dla osób skierowanych przez Zamawiającego (Zamawiający wyda indywidualne skierowania dla małoletniego w formie pisemnej i przekaże je bezpośrednio, drogą elektroniczną, faksem lub pocztą do Wykonawcy) lub opiekunowi zastępczemu do okazania osobie bezpośrednio wykonującej zadanie;
 10. Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania własnej pracy listami obecności (z własnoręcznymi podpisami osoby bezpośrednio wykonującymi zadanie, podpisami opiekuna zastępczego, ze wskazaniem osoby, której udzielono poradnictwa, konsultacji, porady lekarskiej);
 11. zaangażowanie osoby bezpośrednio wykonującej zadanie w projekcie nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich jej powierzonych zadań, a łączne jej zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie;
 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zamawiającego – zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin świadczonej usługi, na wniosek i uzasadnienie – opiekuna zastępczego, osoby bezpośrednio wykonującej zadanie, po konsultacji z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej lub pedagogiem współpracującym z rodziną i za zgodą Zamawiającego; zmiana ta – udzielenia zamówienia w tym samym zakresie w większej ich ilości - wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej, w terminach uzgodnionych z Wykonawcą;

 

Załączniki:
Pobierz (lekarz psychiatra-03.10.2018-doc.doc)ogłoszenie wraz załącznikami[ogłoszenie wraz załącznikami]375 Kb
Pobierz (protokół-15.10.2018.doc)protokół o ogłoszeniu zamówienia[protokół o ogłoszeniu zamówienia]162 Kb