„Program wyrównywania różnic między regionami III”Realizator programu: samorząd powiatowy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork


Cel strategiczny programu - wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych
do rehabilitacji zawodowej i społecznej
ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.Obszary programu, które będą realizowane w 2018 roku:

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

obszar D – likwidacja barier transportowych;

obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresatami programu mogą być :

obszaru B – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

obszaru D:

• placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

• jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

obszaru E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

obszaru G – powiaty.


Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2018 roku:

obszar Bdofinansowanie do 30% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia, jednakże nie więcej niż do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych
lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

obszar Cdofinansowanie do 70% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia, jednakże nie więcej niż do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

obszar Ddofinansowanie do 60% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia w ramach na likwidacji barier transportowych dla placówek zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych oraz do 70% dla warsztatów terapii zajęciowej, jednakże nie więcej niż do:

80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

250.000,00 zł dla autobusów;

obszar Edofinansowanie do 25% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia, jednakże nie więcej niż 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;

obszar Fdofinansowanie do 70% całkowitego kosztu realizacji projektu, jednakże nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;

w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Termin składania wniosków:

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 25 najpóźniej do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe zasady realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2018 znajdują się na stronie internetowej PFRON - www.pfron.org.pl.

Załączniki:
Pobierz (Wniosek - B,C,D,F,G.doc)Wniosek - B,C,D,F,G.doc[ ]330 Kb
Pobierz (WNIOSEK- obszar E.doc)WNIOSEK- obszar E.doc[ ]139 Kb