Program Wyrównywania Różnic Między Regionami
Realizator programu: samorząd powiatowy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork


Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Adresatami programu mogą być :

Obszaru B - (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

Obszaru C - (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

Obszaru D - (likwidacja barier transportowych):

- placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
- jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

Obszaru E - (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

Obszaru F - (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

Obszaru G - (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

Warunki brzegowe obowiązujące w Powiecie Lęborskim w 2019 roku:

obszar B – dofinansowanie do 50% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia, jednakże nie więcej niż do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

obszar C – dofinansowanie do 70% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia, jednakże nie więcej niż do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

obszar D – dofinansowanie do 70% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia w ramach na likwidacji barier transportowych dla placówek zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych oraz do 80% dla warsztatów terapii zajęciowej, jednakże nie więcej niż do:

•80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

•70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

•250.000,00 zł dla autobusów;

obszar E – dofinansowanie do 25% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia, jednakże nie więcej niż 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;

obszar F – dofinansowanie do 70% całkowitego kosztu realizacji projektu, jednakże nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;

w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Termin składania wniosków:

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 25 najpóźniej do dnia 15 lutego 2019 roku.

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe zasady realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2019
znajdują się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl
.

Załączniki:
Pobierz (Wniosek - B,C,D,F,G.doc)Wniosek - B,C,D,F,G.doc[ ]330 Kb
Pobierz (WNIOSEK- obszar E.doc)WNIOSEK- obszar E.doc[ ]139 Kb