Pilotażowy program „Aktywny samorząd” ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych

Realizator programu: samorząd powiatowy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Cel główny programu - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego
  w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Termin składania wniosków – Moduł I – do dnia 30 sierpnia 2018 roku

Załączniki

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin składania wniosków – Moduł II

 • na semestr letni 2017/2018 od 5 marca do 30 marca 2018 r.,
 • na semestr zimowy 2018/2019 od 3 września do 10 października
  2018 r.





UWAGA STUDENCI


Aktywny Samorząd 2018 – MODUŁ II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku informuje, że w dniu 31 stycznia 2018 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu* wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Dodatek może być zwiększony:

700,00 zł – określać będzie regulamin pilotażowego programu "Aktywny samorząd",
500,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
300,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
300,00 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.
300,00 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub zdarzeń losowych.

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca:

1. z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,
2. zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON.
Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500,00 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583,00 zł (netto) na osobę,z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

15 % wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
65 % wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnej formy kształcenia na poziomie wyższym (drugiego o kolejnych kierunków)

Zwolnieni są wnioskodawcy:

• gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza 583 zł/os.


Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:

1. ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON (wsparcie ze środków PFRON nastąpiło np. od II roku), albo
2. jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

Termin składania wniosków

Wnioski dotyczące realizacji Modułu II należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przy ul. Czołgistów 5 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w terminie:

• na semestr letni 2017/2018 od 5 marca do 30 marca 2018 r.,
• na semestr zimowy 2018/2019 od 3 września do 10 października 2018 r.

Załączniki:
Pobierz (1 wniosek Moduł I - Obszar A - zad 1.doc)1. WNIOSEK MODUŁ I OBSZAR A ZAD 1[1. WNIOSEK MODUŁ I OBSZAR A ZAD 1]397 Kb
Pobierz (10 wniosek podopieczny Moduł I - Obszar C - zad 2.doc)10. WNIOSEK PODOPIECZNY MODUŁ I OBSZAR C ZAD 2[10. WNIOSEK PODOPIECZNY MODUŁ I OBSZAR C ZAD 2]393 Kb
Pobierz (11 wniosek podopieczny Moduł I - Obszar C - zad 3.doc)11. WNIOSEK PODOPIECZNY MODUŁ I OBSZAR C ZAD 3[11. WNIOSEK PODOPIECZNY MODUŁ I OBSZAR C ZAD 3]391 Kb
Pobierz (12 wniosek podopieczny Moduł I - Obszar C - zad 4.doc)12. WNIOSEK PODOPIECZNY MODUŁ I OBSZAR C ZAD 4[12. WNIOSEK PODOPIECZNY MODUŁ I OBSZAR C ZAD 4]397 Kb
Pobierz (13 załącznik 2 - Moduł I i II - ośw. o wysokości dochodów.doc)13. ZAŁACZNIK 2 MODUŁ I I II OŚW.O WYSOKOŚCI DOCHODÓW[13. ZAŁACZNIK 2 MODUŁ I I II OŚW.O WYSOKOŚCI DOCHODÓW]45 Kb
Pobierz (14 załącznik 2a - Obszar B - zad 1 - zaśw. lek..doc)14. ZAŁĄCZNIK 2A OBSZAR B ZAD 1 ZAŚW. LEK.[14. ZAŁĄCZNIK 2A OBSZAR B ZAD 1 ZAŚW. LEK.]43 Kb
Pobierz (15 załącznik 2a - Obszar C - zad 3 i 4 - zaśw. lek..doc)15. ZAŁĄCZNIK 2A OBSZAR C ZAD 3 I 4 ZAŚW. LEK.[15. ZAŁĄCZNIK 2A OBSZAR C ZAD 3 I 4 ZAŚW. LEK.]42 Kb
Pobierz (16 załącznik 2b - Obszar B - zad 1 - zaśw. lekarz okulista.doc)16. ZAŁĄCZNIK 2B OBSZAR B ZAD 1 ZAŚW. LEKARZ OKULISTA[16. ZAŁĄCZNIK 2B OBSZAR B ZAD 1 ZAŚW. LEKARZ OKULISTA]33 Kb
Pobierz (17 załącznik 3 - Moduł I i II - ośw. o przetwarzaniu danych.doc)ZAŁĄCZNIK 3 MODUŁ I i II OŚW. O PRZETWARZANIU DANYCH[ZAŁĄCZNIK 3 MODUŁ I i II OŚW. O PRZETWARZANIU DANYCH]30 Kb
Pobierz (2 wniosek Moduł I - Obszar A - zad 2.doc) 2. WNIOSEK MODUŁ I OBSZAR A ZAD 2[ 2. WNIOSEK MODUŁ I OBSZAR A ZAD 2]390 Kb
Pobierz (3 wniosek Moduł I - Obszar B - zad 1 oraz 2.doc)3. WNIOSEK MODUŁ I OBSZAR B ZAD 1 ORAZ 2[3. WNIOSEK MODUŁ I OBSZAR B ZAD 1 ORAZ 2]390 Kb
Pobierz (4 wniosek Moduł I - Obszar C - zad 2.doc)4. WNIOSEK MODUŁ I OBSZAR C ZAD 2[4. WNIOSEK MODUŁ I OBSZAR C ZAD 2]391 Kb
Pobierz (5 wniosek Moduł I - Obszar C - zad 3.doc)5. WNIOSEK MODUŁ I OBSZAR C ZAD 3[5. WNIOSEK MODUŁ I OBSZAR C ZAD 3]390 Kb
Pobierz (6 wniosek Moduł I - Obszar C - zad 4.doc)6. WNIOSEK MODUŁ I OBSZAR C ZAD 4[6. WNIOSEK MODUŁ I OBSZAR C ZAD 4]395 Kb
Pobierz (7 wniosek Moduł I - Obszar D.doc)7. WNIOSEK MODUŁ I OBSZAR D[7. WNIOSEK MODUŁ I OBSZAR D]387 Kb
Pobierz (8 wniosek podopieczny Moduł I - Obszar A - zad 1.doc)8. WNIOSEK PODOPIECZNY MODUŁ I OBSZAR A ZAD 1[8. WNIOSEK PODOPIECZNY MODUŁ I OBSZAR A ZAD 1]397 Kb
Pobierz (9 wniosek podopieczny Moduł I - Obszar B - zad 1oraz zad 2.doc)9. WNIOSEK PODOPIECZNY MODUŁ I OBSZAR B ZAD 1 ORAZ ZAD 2[9. WNIOSEK PODOPIECZNY MODUŁ I OBSZAR B ZAD 1 ORAZ ZAD 2]645 Kb
Pobierz (wniosek Moduł II - dofinansowanie kosztów nauki 2018.doc)Wniosek o dofinansowanie MODUŁ II 2018[Wniosek o dofinansowanie MODUŁ II 2018]415 Kb
Pobierz (załącznik 2 - Moduł I i II - ośw. o wysokości dochodów.doc)ZAŁĄCZNIK NR 2 MODUŁ I i II 2018[ZAŁĄCZNIK NR 2 MODUŁ I i II 2018]45 Kb
Pobierz (załącznik 3 - Moduł I i II - ośw. o przetwarzaniu danych 2018.doc)ZAŁĄCZNIK NR 3 MODUŁ I i II 2018[ZAŁĄCZNIK NR 3 MODUŁ I i II 2018]30 Kb
Pobierz (załącznik 4 - Moduł II - zaśw. z uczelni 2018.doc)ZAŁĄCZNIK NR 4 MODUŁ II 2018[ZAŁĄCZNIK NR 4 MODUŁ II 2018]45 Kb