Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnychRealizator programu:

samorząd powiatowy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork


Cel główny programu - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.


W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:


Moduł I:

•Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

•Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

•Obszar A Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

•Obszar A Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

•Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

•Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

•Obszar B Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

•Obszar B Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

•Obszar B Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

•Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

•Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

•Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

•Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

•Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Termin składania wniosków – Moduł I – do dnia 30 sierpnia 2019 roku

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

•w szkole policealnej,

•w kolegium,

•w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin składania wniosków – Moduł II
UWAGA STUDENCI

Aktywny Samorząd 2019 – MODUŁ II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku informuje, że w dniu 29 stycznia 2019 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

W 2019 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi
w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego –
  do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek może być zwiększony:

 • 700,00 zł – określać będzie regulamin pilotażowego programu "Aktywny samorząd",
 • 500,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 300,00 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 • 200,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
 • 300,00 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 • 300,00 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca:

 1. z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,
 2. zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/ kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500,00 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

 • 15 % wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 65 % wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnej formy kształcenia na poziomie wyższym (drugiego o kolejnych kierunków)

Zwolnieni są wnioskodawcy:

 • gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza 764 zł/os.

Termin składania wniosków

Wnioski dotyczące realizacji Modułu II należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przy ul. Czołgistów 5 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w terminie:

 • na semestr letni 2018/2019 od 4 marca do 30 marca 2019 r.,
 • na semestr zimowy 2019/2020 od 2 września do 10 października 2019 r.


•na semestr letni 2018/2019 od 4 marca do 30 marca 2019 r.,

•na semestr zimowy 2019/2020 od 2 września do 10 października 2019 r.

Załączniki:
Pobierz (1 załącznik 2a - Obszar B - zad 1 - zaśw. lek..doc)1 załącznik 2a - Obszar B - zad 1 - zaśw. lek.[1 załącznik 2a - Obszar B - zad 1 - zaśw. lek.]43 Kb
Pobierz (2 załącznik 2a - Obszar C - zad 3 i 4 - zaśw. lek..doc)2 załącznik 2a - Obszar C - zad 3 i 4 - zaśw. lek.[2 załącznik 2a - Obszar C - zad 3 i 4 - zaśw. lek.]42 Kb
Pobierz (3 załącznik 2b - Obszar B - zad 1, 2 i 3- zaśw. lekarz okulista.doc)3 załącznik 2b - Obszar B - zad 1, 2 i 3- zaśw. lekarz okulista[3 załącznik 2b - Obszar B - zad 1, 2 i 3- zaśw. lekarz okulista]37 Kb
Pobierz (4 załącznik 2c - Obszar A- zad 4 i B-zad 4 - zaśw. lekarz laryngolog.doc)4 załącznik 2c - Obszar A- zad 4 i B-zad 4 - zaśw. lekarz laryngolog[4 załącznik 2c - Obszar A- zad 4 i B-zad 4 - zaśw. lekarz laryngolog]35 Kb
Pobierz (5 załącznik 2d - Obszar C - zad 5- zaśw. lek..doc)5 załącznik 2d - Obszar C - zad 5- zaśw. lek.[5 załącznik 2d - Obszar C - zad 5- zaśw. lek.]43 Kb
Pobierz (6 załącznik 3 - Moduł I i II - ośw. o przetwarzaniu danych.doc)6 załącznik 3 - Moduł I i II - ośw. o przetwarzaniu danych[6 załącznik 3 - Moduł I i II - ośw. o przetwarzaniu danych]31 Kb
Pobierz (M I wniosek Moduł I - Obszar A - zad 1.doc)M I wniosek Moduł I - Obszar A - zad 1[M I wniosek Moduł I - Obszar A - zad 1]399 Kb
Pobierz (M I wniosek Moduł I - Obszar A - zad 2.doc)M I wniosek Moduł I - Obszar A - zad 2[M I wniosek Moduł I - Obszar A - zad 2]391 Kb
Pobierz (M I wniosek Moduł I - Obszar B - zad 1 oraz 2.doc)M I wniosek Moduł I - Obszar B - zad 1 oraz 2[M I wniosek Moduł I - Obszar B - zad 1 oraz 2]392 Kb
Pobierz (M I wniosek Moduł I - Obszar C - zad 2.doc)M I wniosek Moduł I - Obszar C - zad 2[M I wniosek Moduł I - Obszar C - zad 2]394 Kb
Pobierz (M I wniosek Moduł I - Obszar C - zad 3.doc)M I wniosek Moduł I - Obszar C - zad 3[M I wniosek Moduł I - Obszar C - zad 3]391 Kb
Pobierz (M I wniosek Moduł I - Obszar C - zad 4.doc)M I wniosek Moduł I - Obszar C - zad 4[M I wniosek Moduł I - Obszar C - zad 4]398 Kb
Pobierz (M I wniosek Moduł I - Obszar D.doc)M I wniosek Moduł I - Obszar D[M I wniosek Moduł I - Obszar D]388 Kb
Pobierz (M I wniosek podopieczny Moduł I - A1.doc)M I wniosek podopieczny Moduł I - A1[M I wniosek podopieczny Moduł I - A1]402 Kb
Pobierz (M I wniosek podopieczny Moduł I - B1 i 2.doc)M I wniosek podopieczny Moduł I - B1 i 2[M I wniosek podopieczny Moduł I - B1 i 2]649 Kb
Pobierz (M I wniosek podopieczny Moduł I - B4 i 2.doc)M I wniosek podopieczny Moduł I - B4 i 2[M I wniosek podopieczny Moduł I - B4 i 2]649 Kb
Pobierz (M I wniosek podopieczny Moduł I - B5.doc)M I wniosek podopieczny Moduł I - B5[M I wniosek podopieczny Moduł I - B5]395 Kb
Pobierz (M I wniosek podopieczny Moduł I - C2.doc)M I wniosek podopieczny Moduł I - C2[M I wniosek podopieczny Moduł I - C2]395 Kb
Pobierz (M I wniosek podopieczny Moduł I - C5.doc)M I wniosek podopieczny Moduł I - C5[M I wniosek podopieczny Moduł I - C5]395 Kb
Pobierz (M II wniosek Moduł II 2019- dofinansowanie kosztów nauki.doc)M II wniosek Moduł II 2019- dofinansowanie kosztów nauki[M II wniosek Moduł II 2019- dofinansowanie kosztów nauki]422 Kb
Pobierz (M II załącznik 1 - Moduł I i II - ośw. o wysokości dochodów.doc)M II załącznik 1 - Moduł I i II - ośw. o wysokości dochodów[M II załącznik 1 - Moduł I i II - ośw. o wysokości dochodów]45 Kb
Pobierz (M II załącznik 3 - Moduł I i II - ośw. o przetwarzaniu danych.doc)M II załącznik 3 - Moduł I i II - ośw. o przetwarzaniu danych[M II załącznik 3 - Moduł I i II - ośw. o przetwarzaniu danych]31 Kb
Pobierz (M II załącznik 4 - Moduł II - zaśw. z uczelni.doc)M II załącznik 4 - Moduł II - zaśw. z uczelni[M II załącznik 4 - Moduł II - zaśw. z uczelni]45 Kb
Pobierz (wniosek Moduł I - Obszar A - zad 3.doc)wniosek Moduł I - Obszar A - zad 3.doc[M I wniosek Moduł I - Obszar A - zad 3]392 Kb
Pobierz (wniosek Moduł I - Obszar A - zad 4.doc)wniosek Moduł I - Obszar A - zad 4.doc[M I wniosek Moduł I - Obszar A - zad 4]397 Kb
Pobierz (wniosek Moduł I - Obszar B - zad 3 oraz 2.doc)wniosek Moduł I - Obszar B - zad 3 oraz 2.doc[M I wniosek Moduł I - Obszar B - zad 3 oraz 2]392 Kb
Pobierz (wniosek Moduł I - Obszar B - zad 4 oraz 2.doc)wniosek Moduł I - Obszar B - zad 4 oraz 2[wniosek Moduł I - Obszar B - zad 4 oraz 2]392 Kb
Pobierz (wniosek Moduł I - Obszar B - zad 5.doc)wniosek Moduł I - Obszar B - zad 5[wniosek Moduł I - Obszar B - zad 5]387 Kb
Pobierz (wniosek Moduł I - Obszar C - zad 5.doc)wniosek Moduł I - Obszar C - zad 5[wniosek Moduł I - Obszar C - zad 5]386 Kb
Pobierz (wniosek podopieczny Moduł I - B4 i 2.doc)wniosek podopieczny Moduł I - B4 i 2.doc[M I wniosek Moduł I - Obszar B - zad 4 oraz 2]649 Kb
Pobierz (wniosek podopieczny Moduł I - B5.doc)wniosek podopieczny Moduł I - B5.doc[M I wniosek Moduł I - Obszar B - zad 5]392 Kb
Pobierz (wniosek podopieczny Moduł I - C5.doc)wniosek podopieczny Moduł I - C5.doc[M I wniosek Moduł I - Obszar C - zad 5]389 Kb