Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień

W dniu 6 października 2017r podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polska Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmującą produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizacje i dystrybucje.

Wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym dla osób, które uzyskały orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność po 1 września 2017r rozpocznie się w możliwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu wszystkich czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji zadania.

Do czasu uzyskania nowej legitymacji:

- osoba posiadająca ważną legitymację wydaną na dotychczas obowiązujących wzorach ma pełne prawo posługiwać się ta legitymacją wszędzie tam, gdzie legitymacja jest dokumentem uprawniającym do ulg i świadczeń - prawo posługiwania się dotychczasową legitymacją wynika z faktu , że wszystkie legitymacje wystawione do 31 sierpnia br. zachowują ważność na czas w nich określony.

Nie ma zatem obowiązku wymiany ważnych legitymacji wydanych na dotychczasowych wzorach na legitymację wg wzoru obowiązującego od 1 września tego roku.

- osoba , która nie posiada legitymacji w celu korzystania z określonych ulg i uprawnień powinna posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. To bowiem orzeczenie dokumentuje status osoby jako niepełnosprawnej, natomiast legitymacja jest dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia.

W szczególności dotyczy to korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego Transportu zbiorowego ( PKP, PKS). W świetle wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 października br. w przypadku posiadania orzeczenia

o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadania również legitymacji (….).Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

szczegóły na stronie:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/aktualnosci/archiwum-aktualnosci/go:1/art384,nowe-zasady-wydawania-kart-parkingowych.html

kontakt w sprawie:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku

te. 059 862 81 06

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

pok. 26, 28


Zasady wydawania kart parkingowych

Akty prawne wykonawcze:

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych.
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej

   
  UPRAWNIENIA DO KARTY PARKINGOWEJ NA PODSTAWIE ORZECZEŃ WYDANYCH PRZED 1 LIPCA 2014 r.

Uprawnienia do karty parkingowej zachowują jedynie osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna) oraz zawierające pozytywne wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej.

Pozostałe osoby posiadające ważne orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydane na stałe lub okresowo (przed 1 lipca 2014r.), chcąc uzyskać kartę parkingową muszą wystąpić z ponownym wnioskiem o wydanie orzeczenia już na zasadzie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Jest to spowodowane zmianą przesłanek materialno prawnych w zakresie brzmienia wskazania do karty parkingowej obowiązujących od 1 lipca 2014r.

Osoby te muszą złożyć w powiatowym zespole właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu wniosek o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności wraz z oświadczeniem, iż przedmiotowy wniosek składają dla potrzeb ustalenia wskazania do karty parkingowej (wzór oświadczenia do pobrania w siedzibie Zespołu). W stosunku do takiej osoby Zespół jest zobowiązany do przeprowadzenia ponownie pełnego postępowania na zasadach ogólnych.

UPRAWNIENIA DO KARTY PARKINGOWEJ NA PODSTAWIE ORZECZEŃ WYDANYCH PO 1 LIPCA 2014 r.

Zgodnie z nowymi zasadami, na podstawie prawomocnych orzeczeń wydawanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności po 1 lipca 2014r., kartę parkingową będą mogły otrzymać jedynie:

 • osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Przy czym osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem: 04-O, 05-R lub 10-N;

 • osoby niepełnosprawne powyżej 2-go roku życia, które nie ukończyły 16 roku życia, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, bez względu na przyczynę niepełnosprawności.

UWAGA!!! Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej nie będzie już przysługiwać osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Sposób postępowania w celu otrzymania karty parkingowej:

1. Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście! (wypełnia część A) za wyjątkiem:

 • osoby, która nie ukończyła 18 r. życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za która wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

2. Do wniosku osoba niepełnosprawnazałącza:

 • jedną fotografię o wymiarach 35x45 mm. odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł;
 • oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli

oraz do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
i potwierdzenie meldunku stałego.

Nowe karty parkingowe wydawane będą na okres ważności orzeczenia ale nie dłużej niż na okres do 5 lat.

Przed złożeniem wniosku należy skonsultować się z pracownikiem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku (p. 26 lub 28), czy osoba jest uprawniona
do otrzymania karty parkingowej.

Wszystkie karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane przed dniem 01.07.2014r. zachowują swoją ważność na okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r.

O wydanie karty parkingowej mogą występować również placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej.

Nowe karty parkingowe dla placówek wydawane będą maksymalnie na okres 3 lat.

Wniosek o wydanie składa osoba upoważniona do reprezentowania placówki (wypełnia część B).


Do wniosku placówki załącza się:

 • dowód uiszczenia opłaty 21 zł za wydanie karty parkingowej;
 • oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowaniu placówki (na wniosku);
 • oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszaniasię (na wniosku);
 • dowód rejestracyjny pojazdu placówki do wglądu.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.

Załączniki:
Pobierz (WNIOSEK O KARTĘ PARKINGOWĄ - od 03.06.2015r..xls)AKTUALNY WNIOSEK O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ[AKTUALNY WNIOSEK O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ]62 Kb