Lębork, dnia 09 maja 2017 roku

 

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork                                                                                                                                         

poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko:

Pracownik Zespołu Pieczy Zastępczej

(zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy)

 

 

1.Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:                                                                                          a)Wymagania niezbędne:

-     wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w   pracy z dzieckiem i rodziną bądź co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,

-     posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,

-     nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona i ograniczona.

-     wypełnia obowiązek alimentacyjny -  w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

-     nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiada nieposzlakowaną opinię.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

b)Wymagania dodatkowe:

-     znajomość przepisów z zakresu: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

-     odporność na stres, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,

-     dyspozycyjność – praca na przedmiotowym stanowisku wykonywana będzie w systemie zadaniowego czasu pracy, także godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy,

-     umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

-     prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem – praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą głównie w terenie, bezpośrednio z rodziną zastępczą. Wiąże się z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie Powiatu Lęborskiego (dotyczy miejsc zamieszkania rodzinnych form pieczy zastępczej będących pod opieką pracownika).                                                                                                                    

2.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-     udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

-     przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,

-     pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,

-     zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,

-     zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

-     udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,

-     przedstawianie sprawozdań z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej,

-     współpraca z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi w celu realizacji indywidualnych planów działania,

-     wykonywanie innych zadań wynikających z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.                                 

   3.Wymagane dokumenty:

-           życiorys (CV),

-           list motywacyjny,

-           kwestionariusz osobowy,

-           dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia),

-           inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopia),

-           oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-           oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona oraz o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

-           osoby posiadające aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność proszone są o złożenie jego kserokopii,

-           oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

Dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy muszą być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  4. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą wraz z dopiskiem: „Pracownik Zespołu Pieczy Zastępczej” na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, do dnia 24 maja 2017 r. do godziny 12:00.

    5. Dodatkowe informacje:

-          Praca w terenie – w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych na terenie Powiatu Lęborskiego oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku. Praca przy monitorze komputera.

-          Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 01 czerwca 2017 roku.

-          Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy.

-          Umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

Osoby, których dokumenty spełniać będą wymagania formalne zostaną zaproszone     telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu nastąpi po analizie złożonych dokumentów i po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.  

Informacje o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku (www.pcprlebork.pl) oraz tablicy ogłoszeń jednostki.