„Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” 

 

Projekt partnerski pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” (nr RPPM.06.01.02-22-0027/15) został oceniony pozytywnie i otrzymał 119 punktów, co dało mu czwartą pozycję na liście rankingowej.

Projekt jest jednym z przedsięwzięć negocjowanych od 2013 r. przez Miejski Obszar Funkcjonalny Lęborka (tzw. MOF Lębork) z Samorządem Województwa Pomorskiego, co zaowocowało wpisaniem przedsięwzięcia do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego (tzw. ZPT).

Wartość projektu wynosi: 2.276.240,56 zł, natomiast wartość dofinansowania – 1.934.804,48 zł. Wkład własny zostanie pokryty ze środków gmin, powiatu i stowarzyszenia.

Planowany okres realizacji: kwiecień 2016 – październik 2018 r.

 

Projekt realizowany będzie przez Partnerstwo:

 1. Powiat Lęborski (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Starostwo Powiatowe w Lęborku, Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku)
 2. Miasto Lębork (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku)
 3. Miasto Łeba (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie)
 4. Gmina Cewice (Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach)
 5. Gmina Nowa Wieś Lęborska (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej)
 6. Gmina Wicko (Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku)
 7. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Jesteśmy Razem” w Lęborku (Warsztaty Terapii Zajęciowej).

 

Informacja o projekcie:  „Nasz projekt doceniony i dofinansowany w 85% - na 4.miejscu w województwie pomorskim” - Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził do dofinansowania pierwsze projekty konkursowe DEFS z Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt partnerstwa pod wodzą Powiatu Lęborskiego na 4. miejscu w województwie! 

 

Projekt skierowany jest do 152 mieszkańców powiatu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej, w szczególności 75 osób z niepełnosprawnościami, wymagających integracji społecznej oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych w celu doprowadzenia do zatrudnienia.

W ramach projektu instytucje pomocy społecznej (PCPR, OPS/MOPS/GOPS) prowadzić będą aktywizację społeczną swoich mieszkańców, którzy następnie będą aktywizowani zawodowo przez Starostwo oraz PCE ZSP.  Stowarzyszenie Jesteśmy Razem będzie prowadziło aktywizację swoich podopiecznych.

 

Aktywizacja społeczna – organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej w Lęborku i Łebie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Cewicach i Wicku to m.in.:

 • Poradnictwo psychologiczne
 • Poradnictwo prawne i obywatelskie
 • Skierowanie i sfinansowanie zajęć związanych z uzupełnieniem wykształcenia
 • Koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Koszty przejazdów na zajęcia
 • Wizyty u pracodawców
 • Warsztaty kształtujące umiejętności osobiste
 • Integracja społeczna uczestników - np. wyjazdy do kina, wioski tematycznej, teatru, rajd, piknik itp.

Liczba miejsc aktywizacji społecznej u danego Partnera:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku – 32 osoby
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku – 36 osób
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie – 20 osób
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach – 12 osób
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej – 12 osób
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku – 30 osób
 • Stowarzyszenie Jesteśmy Razem (WTZ) – 10 osób

 

Aktywizacja zawodowa - organizowana przez Starostwo Powiatowe w Lęborku dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:

 • Doradztwo zawodowe, aktywizacja zawodowa, trener pracy, pośrednictwo pracy
 • Broker edukacyjny
 • Współpraca z pracodawcami
 • Kursy / szkolenia specjalistyczne zgodnie ze ścieżką reintegracji, których nie może przeprowadzić PCE ZSP – 28 osób
 • Staże / zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców – 93 osoby
 • Koszty dojazdów uczestników projektu na szkolenia i staże
 • Stypendium szkoleniowe i stażowe
 • Badania lekarskie przed skierowaniem na szkolenie / staż

 

Aktywizacja zawodowa - uczestników projektu organizowana przez Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku (PCE-ZSP) dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:

 • Kursy, szkolenia - zgodnie z indywidualną ścieżką reintegracji – 55 osób
 • Odzież ochronna i materiały szkoleniowe dla uczestników kursów zawodowych
 • Koszty dojazdów uczestników projektu na szkolenia