OGŁOSZENIE


KIEROWNIKA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LĘBORKU

PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


INFORMACJA WS. FUNKCJONOWANIA PCPR W LĘBORKU - z dnia 1.06.2020 rokuZe względu na bezpieczeństwo zdrowotne klientów i pracowników jednostki Interesanci będą przyjmowani w sytuacjach, gdy nie ma możliwości załatwienia sprawy w kontakcie za pośrednictwem:

 • telefonu,

 • e-mail,

 • e-PUAP,

 • SOW,

 • pozostawienia dokumentów w skrzynce pocztowej, przesłania pocztą - w siedzibie PCPR w Lęborku - z zachowaniem obowiązujących zasad:

- zakrywania ust i nosa (poza wyłączeniami wskazanymi w przepisach prawnych),

- z zachowaniem 2 metrów odległości od innych osób

- dezynfekcja rąk - przy wejściu do budynku.


PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW ZA POŚREDNICTWEM:


platformy E-PUAP: www.epuap.gov.pl

adres: EPUAPPCPRLEBORK/SkrytkaESP

poczty tradycyjnej – ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.


UDZIELANIE INFORMACJI I PORADNICTWA, UMAWIANIE SPOTKAŃ ZA POŚREDNICTWEM:


• kontaktu telefonicznego: 059/8628106 lub 059/8421771 lub 504146618

• faks: 059 8628106

• e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

• oraz kontakt do poszczególnych pracowników: http://www.pcprlebork.pl/kontakt


WNIOSKI i DRUKI DOSTĘPNE na stronach PCPR i BIP PCPR i SOW:


• www.pcprlebork.pl

• oraz https://pcpr_lebork.bip.gov.pl/ (w zakładce katalog usług)


DRUKI i WNIOSKI DO DOFINANSOWAŃ z PFRON


SOW - Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego – na stronie: sow.pfron.org.pl – wszystkie wnioski w zakresie dofinansowania osób z niepełnosprawnością i programów PFRON – pomoc w kontakcie telefonicznym nr tel. 059/8628106

  

 

OGŁOSZENIE


KIEROWNIKA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LĘBORKU

PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


INFORMACJA WS. FUNKCJONOWANIA PCPR W LĘBORKU - z dnia 13.03.2020 roku

 


W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, kierując się dobrem i bezpieczeństwem osób korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku oraz pracowników tut. jednostki:


W ZAKRESIE OBSŁUGI INTERESANTÓW - OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG PCPR W LĘBORKU:


Proszę wszystkich interesantów PCPR w Lęborku, w szczególności osoby które przejawiają jakiekolwiek objawy infekcji lub chorób, o powstrzymanie się od wizyt w tut. jednostce – pozostajemy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 059 8628106 lub 059 8421771 lub przez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod tel. 0504146618.


Proszę wszystkie osoby, aby w miarę możliwości, w okresie do 25 marca 2020 roku, ograniczyły do minimum bezpośrednie osobiste wizy w jednostce tylko w zakresie spraw tego wymagających - pozostajemy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 059 8628106 lub 059 84217771 lub przez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod tel. 0504146618.


Informuję, iż:


przyjmowanie wszelkich dokumentów – składanie wniosków, uzupełnienie dokumentów, uzupełnienie braków formalnych, itp. można dokonywać za pośrednictwem:


- platformy E-PUAP: www.epuap.gov.pl adres: EPUAPPCPRLEBORK/SkrytkaESP

- poczty tradycyjnej: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

- SOW - Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego – na stronie: sow.pfron.org.pl – wszystkie wnioski w zakresie dofinansowania osób z niepełnosprawnością i programów PFRON – pomoc w kontakcie telefonicznym nr tel. 059 8628106,

udzielanie wszelkich informacji i poradnictwa, umawianie spotkań dokonywane jest za pośrednictwem:

- kontaktu telefonicznego: tel. 059 8628106 lub 059 8421771 lub 504146618

- faks: 059 8628106

- e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz kontakt do poszczególnych pracowników w zakładce kontakt: http://www.pcprlebork.pl/kontakt.


W zakresie organizacji realizacji zadań przez pracowników PCPR w Lęborku w siedzibie jednostki:

 • Pracownicy PCPR w Lęborku pełnią dyżury w siedzibie jednostki w dotychczasowych godzinach pracy PCPR - telefoniczne, kontakt e-mail, E-PUAP, fax. – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
 • Telefon informacyjno-interwencyjny w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej funkcjonuje w dotychczasowym zakresie - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 oraz w środy w godz. 15.30-17.00.

Umawianie i przyjmowanie interesantów PCPR w Lęborku w formie ich osobistego, bezpośredniego kontaktu i wizyt w siedzibie jednostki, w miarę możliwości, proszę uzgadniać w minimalnym zakresie, tylko w przedmiocie spraw tego wymagających - pod nr tel. 059 8628106 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


W zakresie szczegółowych rozwiązań organizacyjnych realizacji zadań przez pracowników PCPR:

 • Wizyty pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku w środowisku rodzinnym, w terenie, w szczególności koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i specjalistów pracy w rodzinie w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz wizje lokalne w ramach zadań rehabilitacji osób z niepełnosprawnością - zostają zawieszone.

 • Wizyty w środowisku będą odbywać się wyłącznie w sytuacjach najwyższej konieczności, po uzgodnieniu z właściwym bezpośrednim przełożonym i za zgodą Kierownika PCPR w Lęborku.

 • Zawiesza się realizację wszystkich indywidualnych i grupowych osobistych, bezpośrednich spotkań, wizyt, poradnictwa, konsultacji, terapii, korepetycji, itp. realizowanych przez PCPR w Lęborku lub na jego zlecenie

 • Zajęcia mogą odbyć się wyłącznie po indywidualnych uzgodnieniach (tel. 059 8628106 lub 504146618) odpowiednio z Kierownikiem Działu Pieczy Zastępczej lub Kierownikiem Działu Pomocy Społecznej i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością i/lub pracownika współpracującego z osobą lub rodziną – z uwzględnieniem analizy pod kątem oceny ryzyka w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego osobom mającym w nich uczestniczyć oraz za zgodą Kierownikiem PCPR w Lęborku.

 • PCPR w Lęborku udostępni w miarę możliwości kontakt telefoniczny osobom korzystającym z w/w form wsparcia ze specjalistami je świadczącymi celem i w przypadkach wystąpienia sytuacji dokonania koniecznych uzgodnień lub udzielenia wsparcia.

 • Zawiesza się posiedzenia zespołów ds. okresowej sytuacji dziecka w pieczy zastępczej.

 • Zespół do spraw umieszczania dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w razie konieczności podjęcia działań, będzie podejmował czynności przez kontakt telefoniczny i/lub elektroniczny.

 • Zespół ds. dokonywania ocen rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka w razie konieczności podjęcia działań, będzie podejmował czynności przez kontakt telefoniczny i/lub elektronicznej.

 • Zawiesza się wykonanie kontroli zewnętrznych realizowanych przez PCPR w Lęborku.

 • Pracownicy korzystający z urlopów wypoczynkowych zobowiązani są do podania we wniosku urlopowym miejsca pobytu w czasie urlopu oraz kontaktu telefonicznego.

 • Wszelkie wyjazdy w ramach delegacji oraz wyjścia służbowe będą możliwe tylko po uzyskaniu zgody Kierownika PCPR w Lęborku.

W zakresie funkcjonowania rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej:

 • Proszę o wstrzymanie odwiedzin rodziców i krewnych dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz o wstrzymanie w miarę możliwości i w porozumieniu z sądem, urlopowań dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej do rodziców i krewnych.

 • We wszystkich przypadkach możliwości urlopowania dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej do rodziców i krewnych proszę o podjęcie odpowiednich działań w sprawie, w uzgodnieniu z sądem

Decyzja wynika z troski o bezpieczeństwo dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz samych opiekunów. Zaleca się możliwie jak najczęstsze pozostanie opiekunów z dziećmi w domach lub placówce. Podjęte działania mają ograniczyć niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.


W zakresie szczegółowych rozwiązań organizacyjnych realizacji zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:


• W trosce o dobro osób chorych i ich bezpieczeństwo, a także wszystkich osób korzystających z usług Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, informuje o zawieszeniu wszystkich posiedzeń składów orzekających komisji z udziałem osób orzekanych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku - posiedzenia składów orzekających odbędą się w terminach wskazanych w zawiadomieniach, ale z wyłączeniem bezpośredniego badania i wywiadu osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia.

 

Na posiedzeniach tych:


 • sprawa może zostać rozpatrzona bez udziału osoby zainteresowanej lub dziecka - tylko w przypadku określonym w § 8 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności lub

 • w przypadku nie występowania przesłanek, o których mowa wyżej odnotowuje informację o „niestawiennictwie osoby orzekanej w związku z ograniczeniem wykonywania zadań PZOON w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów”. Orzeczenia w takim przypadku nie wydaje się

 • O wznowieniu zwyczajnej pracy składów orzekających i nowych terminach rozpatrywania komisyjnego złożonych wniosków informować będziemy wnioskodawców w formie pisemnej i/lub telefonicznej.

 • Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności przyjmuje wnioski w formie pocztowej tradycyjnej (adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork) lub przez E-PUAP (www.epuap.gov.pl – przesłane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku).

Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekana o Niepełnosprawności w Lęborku odbywają się w dotychczasowym czasie pracy - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu 059 8628106 lub e-mail na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz kontakt do poszczególnych pracowników w zakładce kontakt: http://www.pcprlebork.pl/kontakt