Zespół ds. Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością

 

 

Zespół przy znakowaniu prowadzonych spraw używa symbolu „ZRON”.

 

Do podstawowych zadań Zespołu ds. Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością należy:

 

1. opracowywanie programów, projektów, planów działań PCPR z zakresu rehabilitacji i działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

2. przygotowanie i koordynowanie realizacji powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3. podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej, zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,

4. realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

5. obsługa finansowa zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

6. sporządzanie dokumentacji dotyczącej realizacji zadań wynikających programów na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

7. przyjmowanie dokumentów, weryfikacja i ocena wniosków oraz prowadzenie spraw dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych, w szczególności:

  • przyznawania dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,

  • przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

  • dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

  • dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,

  • zmiany samodzielnego lokalu mieszkalnego,
  • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej oraz innych programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych, realizowanych przez Powiat Lęborski,8. współudział w tworzeniu, współpraca i sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych,9. negocjacje w sprawie wysokości, terminów i warunków realizacji umów z osobami niepełnosprawnymi w zakresie rehabilitacji społecznej,


10. kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej,


11. współpraca i wsparcie działania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,


12. współpraca w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, organami i jednostkami organizacyjnymi, w szczególności organizacjami pozarządowymi i fundacjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne i działające na ich rzecz oraz z ośrodkami pomocy społecznej, domami pomocy społecznej, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołami i związkami wyznaniowymi,


13. współpraca z Oddziałem Pomorskim PFRON, Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w celu jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych;


14. zapewnienie wdrażania programów fakultatywnych na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością,


15. opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,


16. realizacja zadań zgodnie z wymaganiami wdrażanych programów i systemów informatycznych,


17. organizacja szkoleń i informowanie osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w zakresie przysługujących uprawnień i ulg z tytułu niepełnosprawności,


18. udostępnianie wniosków i informowanie, w tym zamieszczanie na stronie internetowej jednostki, danych o programach ogłaszanych przez PFRON,


19. zapewnienie, zgodnej z przepisami prawnymi i określonymi limitami środków z PFRON, realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe na zadania oraz sprawozdań rzeczowo-finansowych,


20. sporządzanie planów zadań, sprawozdań i informacji z zakresu realizowanych zadań przez komórkę.